Oddelenie hygieny detí a mládeže

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže.
Činnosť oddelenia je zameraná na vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia v detskom a dorastovom veku prostredníctvom vylúčenia alebo obmedzenia výskytu rizík týchto ochorení. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné podmienky a spôsob života vo vzťahu k zdraviu a vývoju detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Činnosť oddelenia sa realizuje na úrovni okresu Levice zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín, poradenskej činnosti a odborno-metodickým usmernením projektov podpory zdravia detí a mládeže,

Práca oddelenia hygieny detí a mládeže sa orientuje najmä na tieto odborné okruhy:

 • monitorovanie a vyhodnocovanie podmienok pre zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí a mládeže,
 • sledovanie vzťahov a súvislostí medzi faktormi životných a pracovných podmienok a zdravotným stavom detí a mládeže, analýza príčin zmien zdravotného stavu a identifikácia aktuálnych rizikových faktorov,
 • realizácia projektov na podporu zdravia detí a mládeže na regionálnej,národnej a medzinárodnej úrovni,
 • hodnotenie zdravotných rizík v rámci primárnej prevencie vybraných chorôb,
 • problematika predškolských a školských zariadení všetkých typov,
 • sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody a vody na kúpanie v zariadeniach pre deti a mládež, kúpanie batoliat,
 • problematika územného plánovania z hľadiska uplatňovania zdravotno-hygienických požiadaviek v zariadeniach pre deti a mládež,
 • sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie, mikroklimatických podmienok a kvality vnútorného ovzdušia v zariadeniach pre deti a mládež,
 • pedagogický režim, hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách,
 • hodnotenie problematiky spoločného stravovania detí a mládeže a zabezpečenie pitného režimu detí,
 • zdravotno-hygienická problematika detských zotavovacích akcií,
 • problematika zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • zabezpečovanie prevádzky pieskovísk,
 • preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín a vydávanie osvedčení,
 • zabezpečovanie ochrany zdravia nefajčiarov,
 • činnosť poradne zdravia pre deti a rodiny,
 • realizácia zdravotno-výchovných aktivít pre učiteľov, žiakov a študentov.

Pracovná náplň:

 • Posudzovanie návrhov na územné a kolaudačné konanie stavieb, zmenu v užívaní stavieb, na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou v zariadeniach pre deti a mládež.
 • Posudzovanie návrhov na prevádzku predškolských zariadení všetkých typov, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na prevádzku školských zariadení – základné školy, stredné školy, strediská odborného výcviku, vysoké školy všetkých typov vrátane prevádzkových poriadkov, štátny zdravotný dozor v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení spoločného stravovania pre deti a mládež vo všetkých typoch zariadení pre deti mládež, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, výkon štátneho zdravotného dozoru v týchto zariadeniach.
 • Výkon úradnej kontroly potravín v zariadeniach školského stravovania, vrátane výdajní stravy a školských bufetov.
 • Zabezpečovať vkladanie údajov o prevádzkach spoločného stravovania pre deti a mládež a školských bufetov do informačného systému KOZV.
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky telovýchovných zariadení a športových zariadení pre deti a mládež, schvaľovanie prevádzkových poriadkov, výkon štátneho zdravotného dozoru v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky zariadení sociálnej starostlivosti pre deti a mládež a zariadení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately detí, práca na úseku špeciálnych problémov minoritných skupín detskej populácie - deti so zdravotným postihnutím, deti rómskeho etnika vrátane posudzovania prevádzkových poriadkov a výkonu štátneho zdravotného dozoru v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na začatie prevádzky domovov mládeže, študentských domovov a školských internátov vrátane prevádzkových poriadkov a výkonu štátneho zdravotného dozoru v týchto zariadeniach.
 • Posudzovanie návrhov na zotavovacie podujatia pre deti a mládež vrátane výkonu štátneho zdravotného dozoru
 • Vedenie poradne zdravia pre deti a rodiny vrátane internetovej poradne
 • Realizácia programov zdravotnej výchovy pre deti a mládež.
 • Realizácia a návrhy programov a projektov na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Príjem žiadostí na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri práci s potravinami, preskúšanie znalostí skúšobnou komisiou, vydávanie osvedčení.
 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 337/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení noviel v zariadeniach a prevádzkach pre deti a mládež.
 • Vedenie registra odborne spôsobilých osôb pri práci s potravinami.
 • Šetrenie sťažností a príprava podkladov k ich riešeniu.
 • Zabezpečovanie špecializovaných činností v rámci expertíz.
 • Plnenie úloh na medzinárodných projektoch riešených na RÚVZ.