Konzultačné a poradenské služby


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, Levice v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

Konzultačné hodiny:

Pondelok-Streda
12:30 - 14:30 h

Osobne na adrese:

1. Budova RÚVZ, Komenského 4, 934 38 Levice
2. Budova RÚVZ, Ul. 29. augusta č. 1/A, 934 38 Levice

Telefonicky alebo e-mailom:

Informátor, spojovateľ - tel.: 036/ 6312 899
e-mail: lv.sekretariat@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia (Levice, Komenského 4)

Ing. Erika Jakubíková, tel.: 036/ 6312 899, lv.hzp@uvzsr.sk
Ing. Jozef Péter,  tel.: 036/ 6312 899, lv.peter@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy (Levice, Komenského 4)

Ing. Dagmar Klárová, tel.: 036/ 6312 899, lv.vyziva@uvzsr.sk
Mgr. Nikoleta Bokrosová,  tel.: 036/ 6312 899, lv.bokrosova@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže (Levice, Komenského 4)

Ing. Erika Szabóová, tel.: 036/ 6312 899, lv.hdm@uvzsr.sk
Jarmila Sucháčová, tel.: 036/ 6312 899, lv.suchacova@uvzsr.sk
Mgr. Simona Štenková,  tel.: 036/ 631, lv.stenkova@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva  (Levice, Komenského 4)

Mgr. Eva Kaňková, MPH, tel.: 036/ 6312 899, lv.ppl@uvzsr.sk
Zdenka Jančová, tel.: 036/ 6312 899, lv.jancova@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie  (Levice, Ul. 29. augusta  1/A)

Mgr. Zuzana Gunárová, tel.: 036/ 6305 340, lv.epid@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu (Levice, Ul. 29. augusta  1/A)

Erika Belková, tel.: 036/ 6305341, lv.vychova@uvzsr.sk