Informácie o kvalite vody na kúpanie

ZA ROK 2023

V roku 2023 bolo v rámci ŠZD z umelých kúpalísk odobratých 44 vzoriek vody,   prevádzkovatelia predložili na RÚVZ v Leviciach 84 vzoriek vody. Údaje z monitoringu vody boli priebežne spracovávané v Informačnom systéme o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie pre prírodné aj umelé kúpaliská. 

1.1    Prírodné kúpacie oblasti 

Lokalita - Bátovce - nádrž Lipovina

V okrese Levice sa v rámci ŠZD sleduje len vodná nádrž Lipovina pri Bátovciach, ktorá nie je zaradená pod lokality s vodou určenou na kúpanie, vzhľadom k tomu že jej chýba príslušná vybavenosť a  prevádzkovateľ zariadenia. Kúpanie vo vodnej nádrži je len na vlastné riziko návštevníkov a väčšinou ju využívajú len rybári a čoraz menej návštevníkov.
V roku 2023 boli z vodnej nádrže v rámci ŠZD odobraté zamestnancami HŽPaZ 3 vzorky vody, ktoré nevyhovovali pre zníženú priehľadnosť vody a zvýšenú farbu.  

1.2    Umelé kúpaliská 

1.2.1  Kúpaliská s celoročnou prevádzkou

V okrese Levice boli v roku 2023 v prevádzke tieto kúpaliská s celoročnou prevádzkou: Krytá plaváreň v Leviciach, Relax centrum v Tlmačoch a bazénová časť v PARK Hoteli v Hokovciach. Celoročné kúpalisko Relaxačno-športový areál Kalná nad Hronom bol po dlhšej rekonštrukcii v tomto roku pustený do prevádzky len počas kúpacej sezóny, pričom bolo vyšetrených v rámci monitoringu a prevádzkovej kontroly na kúpalisku 6 vzoriek, ktoré vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy.
V prevádzkach bola zabezpečená kontrola kvality vody na kúpanie v rámci ŠZD ako aj zo strany prevádzkovateľov. V rámci ŠZD bolo zamestnancami oddelenia HŽPaZ v týchto prevádzkach vykonaných 16 hygienických previerok a bolo odobratých 20 vzoriek vody  z jednotlivých bazénov, z ktorých nevyhovovali dve vzorky z PARK Hotela v Hokovciach  po mikrobiologickej stránke pre zvýšený počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 °C. Na základe nevyhovujúcich výsledkov boli prevádzkovateľovi uložené opatrenia na zlepšenie kvality vody v bazénoch a opakovane odobraté vzorky vody z bazénov, ktoré vyhovovali platnej legislatíve. 
Prevádzkovatelia týchto zariadení predložili na RÚVZ v Leviciach 47 vzoriek z jednotlivých bazénov, ktoré vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. 

1.2.2  Kúpaliská so sezónnou prevádzkou

V okrese Levice boli v roku 2023 v prevádzke 2 termálne kúpaliská so sezónnou prevádzkou: Rekreačné zariadenie Margita - Ilona a Santovka Wellness. Z týchto kúpalísk bolo odobratých v rámci ŠZD 24 vzoriek vody, prevádzkovatelia predložili spolu  37 vzoriek vody. 
Údaje z monitoringu vody na kúpanie boli spracovávané v Informačnom systéme o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie. 

Rekreačné zariadenie Margita – Ilona
Rekreačné zariadenie Margita – Ilona  bolo uvedené do prevádzky  rozhodnutím RÚVZ v Leviciach dňa 8.6.2023. Počas kúpacej sezóny 2023 bolo v Rekreačnom zariadení Margita - Ilona vykonaných 10 hygienických previerok v rámci ŠZD a bolo odobratých 13 vzoriek vôd  z  jednotlivých bazénov, z ktorých 1 nevyhovovala požiadavkám platnej legislatívy po mikrobiologickej stránke pre zvýšený počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 °C. Na základe nevyhovujúcich výsledkov boli prevádzkovateľovi uložené opatrenia na zlepšenie kvality vody v bazéne a opakovane odobratá vzorka bazénovej vody, ktorá vyhovovala požiadavkám  platnej legislatívy.
Zo strany prevádzkovateľa bolo predložených  16 vzoriek bazénových vôd, ktoré vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. Rekreačné zariadenie Margita – Ilona ukončilo svoju prevádzku 2.9.2023.
 
Santovka Wellness
V areáli Termálneho kúpaliska „WELLNESS  Santovka“  boli v roku 2023 prevádzkované  tri vonkajšie bazény: plavecký, rodinný a detský bazén. Na prevádzkovanie Termálneho kúpaliska „WELLNESS Santovka“ pre kúpaciu sezónu  2023 bolo vydané rozhodnutie RÚVZ v Leviciach dňa 2.6.2023. Počas kúpacej sezóny 2023 bolo v areáli kúpaliska vykonaných 10 hygienických previerok v rámci ŠZD a bolo odobratých 11 vzoriek  vôd  z jednotlivých bazénov, z ktorých 3 nevyhovovali požiadavkám platnej legislatívy po mikrobiologickej stránke pre zvýšený počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 36 °C a 1 vzorka aj pre Pseudomonas aeruginosa. Na základe nevyhovujúcich výsledkov boli prevádzkovateľovi ukladané opatrenia na zlepšenie kvality vody v bazénoch a opakovane odoberané vzorky vody, ktoré vyhovovali platnej legislatíve. Zo strany prevádzkovateľa bolo predložených na RÚVZ v Leviciach 21 vzoriek vôd z bazénov, ktoré vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy. Kúpalisko ukončilo svoju prevádzku 30.9.2023.