Informácie o kvalite pitnej vody

ZA ROK 2023

1.     Pitná voda

Zdravotná bezpečnosť a kontrola kvality pitnej vody bola do 30.3.2023 sledovaná podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.z., od 1.4.2023 podľa požiadaviek vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov a podľa požiadaviek zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.).  

1.1.    Zásobovanie pitnou vodou

V roku 2023 došlo oproti minulému roku k miernemu zvýšeniu počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov. Na základe získaných údajov od prevádzkovateľov vodovodov bolo k  31.12.2023 v okrese Levice zásobovaných pitnou vodou v 69 obciach 91 781 obyvateľov, čo predstavuje 84,22 % z celkového počtu obyvateľov okresu (108 982). Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov. V obciach bez verejného vodovodu (20 obcí z celkového počtu 89 obcí v okrese Levice) využívajú obyvatelia naďalej individuálne vodné zdroje a balenú pitnú vodu. Pre zásobovanie pitnou vodou sú v okrese Levice využívané väčšinou podzemné vodné zdroje, pitná voda privedená diaľkovodom z Gabčíkova a pramene, nachádzajúce sa v obciach  Pukanec a Devičany. 
V roku 2023 sa v okrese Levice nachádzali 4 veľké zásobované oblasti a 11 malých zásobovaných oblastí. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice  naďalej prevádzkovala verejné vodovody v 64 mestách a obciach okresu Levice (plus samostatný vodovod v mestskej časti Šahy – v  Tešmaku). Diaľkovodom z Gabčíkova bolo v roku  2023 zásobovaných 41 obcí. 
Veľké zásobované oblasti (VZO) s príslušnými obcami:
1/ VZO Šahy: Horné Turovce, Plášťovce, Šahy, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom, oblasť je zásobovaná z vodného zdroja HGK-2 v obci Plášťovce.
2/ VZO Levice: Bajka, Beša, Brhlovce, Dolná Seč, Dolný Pial, Horná Seč, Horný Pial, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Krškany, Levice, Lok, Lula, Malé Kozmálovce, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Ondrejovce, Plavé Vozokany, Podlužany, Santovka, Starý Hrádok, Starý Tekov, Tehla, Tekovské Lužany, Tekovský Hrádok, Turá, Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemliare (obce Bardoňovo, Dedinka, Pozba sú pričlenené k zásobovanej oblasti z iného okresu), táto oblasť je zásobovaná pitnou vodou diaľkovodom z vodných zdrojov v Gabčíkove pomocou vetvy „Kolta – Levice“, časť obcí aj z vodných zdrojov HČ-2 v obci Čajkov a  HG-4 v Tlmačoch,
3/ VZO Želiezovce: Čaka, Čata, Farná, Hronovce, Keť, Kuraľany, Málaš, Nýrovce, Pohronský Ruskov, Šarovce, Veľké Ludince, Želiezovce, zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené diaľkovodom z Gabčíkova pomocou vetvy „Kolta – Želiezovce“,
4/ VZO Tlmače: Kozárovce, Rybník, Tlmače, Veľké Kozmálovce, zásobovanie oblasti je z vodných zdrojov HČ-2 v obci Čajkov a HG-4 v Tlmačoch.
Malé zásobované oblasti (MZO) s príslušnými obcami:
1/  MZO Šahy – Tešmak:  mestská časť Tešmak, zásobovanie je z vlastného vodného zdroja HT-2,
2/ MZO Hontianska Vrbica: Hontianska Vrbica, zásobovanie je z vlastného vodného zdroja HV-3, v obci sa nachádza úpravňa vody na zníženie obsahu mangánu a železa v pitnej vode, 
3/ MZO Bátovce: Bátovce, Bohunice, Devičany, Pečenice, oblasť je zásobovaná z vodného zdroja HV-3 a prameňa Štôlňa, ktoré sa nachádzajú v obci Devičany, 
4/ MZO Pukanec: Pukanec, zásobovanie je z vodného zdroja HG-2 a z prameňov: Kiebes, Pauli, Ergi a Starý jarok,
5/ MZO Žemberovce: Žemberovce, zásobovanie je z vlastného vodného zdroja HŽ-3,
6/ MZO Hokovce: Hokovce, oblasť je zásobovaná zo Skupinového vodovodu Dvorníky v okrese Krupina, ktorý prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, dezinfekcia je zabezpečená na ČS  Dvorníky plynným chlórom,
7/ MZO Čajkov: Čajkov, zásobovaná je z vodného zdroja HČ-2 v obci Čajkov.
Obce prevádzkovali nasledovné vodovody, t.j. MZO:
1/ MZO Jabloňovce: Jabloňovce – zásobovanie je z vlastného vodného zdroja HJ-1, 
2/ MZO Tupá: Tupá, zásobovanie je z vodného zdroja HT-1, v obci je vybudovaná úpravňa vody na zníženie železa a mangánu v pitnej vode,  
3/ MZO Uhliská: Uhliská, zásobovanie je z vlastného vodného zdroja HV-1, 
4/ MZO Pastovce: Pastovce, Bielovce, zásobovanie je z vodného zdroja HP-1a,  ktorý sa nachádza v obci Pastovce, je tu vybudovaná úpravňa vody na zníženie obsahu mangánu v pitnej vode, prevádzkovateľom vodovodu sú jednotlivé obce Pastovce a Bielovce.
V roku  2023 nedošlo k zmene hygienického zabezpečenia pitnej vody z verejných vodovodov.   
Počas roka boli posúdené projekty na predĺženie vodovodných sietí v obci Veľké Kozmálovce a v meste Levice v lokalite Nixbrod,  bolo skolaudované rozšírenie vodovodnej siete v obciach Hokovce, Horná Seč a Bátovce z dôvodu výstavby nových rodinných domov,  bola vybudovaná nová vodovodná vetva a 3 verejné odberné miesta pitnej vody v obci Vyškovce nad Ipľom pre Marginalizovanú rómsku komunitu (MRK), na ktorých sú osadené výdajné stojany na pitnú  vodu fungujúce na systém predplatených čipov.  
  Koncom roka 2023 bol skolaudovaný prívod verejného vodovodu do obce   Demandice s napojením na existujúcu vodovodnú sieť v obci Santovka, ktorá je zásobovaná diaľkovodom z Gabčíkova. 

  
1.2    Zhodnotenie zásobovania  pitnou vodou verejnými vodovodmi

K 31.12.2023 bolo v okrese Levice zásobovaných pitnou vodou 84,22 % z celkového počtu obyvateľov okresu. Počas roka nedošlo k zásadnejšej  zmene v oblasti zásobovania pitnou vodou verejnými vodovodmi, ani k zásadným zmenám v kvalite odobratých vzoriek pitnej vody, ktorá je zhodnotená v kapitole č. 1.4 výročnej správy.   

1.2.1 Výnimky  udelené  na  používanie  vody,  ktorá  nespĺňa  hygienické limity  
          ukazovateľov kvality pitnej vody

V roku 2023 nebola v okrese Levice udelená výnimka na používanie vody, ktorá nespĺňa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody. 

1.3    Zhodnotenie   zásobovania   pitnou    vodou   z   hygienicky   významných   
         individuálnych vodovodov a verejných studní

Verejné studne, ktoré sú verejne prístupné a zásobujú nad 50 obyvateľov  sa v okrese Levice nenachádzajú.  

1.4       Zhodnotenie    monitoringu    a     štátneho    zdravotného    dozoru   nad             
        hromadným zásobovaním pitnou vodou

V rámci monitoringu bolo v roku 2023 odobratých zamestnancami oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia (ďalej len „HŽPaZ“) 94 vzoriek pitnej vody z verejných vodovodov, z ktorých celkovo nevyhovovalo 18 vzoriek pitných vôd (19,15 %). Z  uvedeného počtu bolo odobratých 77 vzoriek v rámci kontrolného monitoringu a  17 vzoriek v rámci preverovacieho monitoringu. Z uvedených vzoriek nevyhovovalo 12 vzoriek po fyzikálnochemickej stránke (12,77 %), najčastejšie v ukazovateľoch: železo, mangán a farba. Po mikrobiologickej stránke nevyhovovalo 7 vzoriek (7,45 %) najčastejšie v ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy pri 36° C.  V rámci štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“)  neboli v tomto roku odoberané vzorky pitnej vody z verejných vodovodov len v rámci monitoringu.
V tomto roku bolo vykonaných v oblasti zásobovania obyvateľov pitnou vodou 12 obhliadok vodovodných systémov v spolupráci s prevádzkovateľmi vodovodov, pričom neboli zistené závažné nedostatky.  
     
1.5        Zhodnotenie prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

Prevádzkovatelia vodovodov predkladali výsledky rozborov na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach (ďalej len „RÚVZ v Leviciach“). V prípade zistenia nevyhovujúcich rozborov, či už v rámci monitoringu pitných vôd alebo v rámci prevádzkovej kontroly, boli prevádzkovatelia vodovodov upozornení na nutnosť vykonať nápravné opatrenia na zlepšenie kvality pitnej vody v sieti verejných vodovodov. Opakovane odobraté vzorky po vykonaných opatreniach zo strany prevádzkovateľov vyhovovali požiadavkám platnej legislatívy.  
    
1.6      Zhodnotenie   dôsledkov   nevyhovujúcej  kvality  pitnej  vody  na  zdravie                               
 obyvateľstva

V roku 2023 neboli v okrese Levice hlásené ochorenia detí na dusičnanovú  methemoglobinémiu po konzumácii pitnej vody. Nevyskytla sa žiadna epidémia, kde by faktorom prenosu bola pitná voda. 
 Podiel obyvateľov zásobovaných pitnou vodou s nesledovanou kvalitou vody z individuálnych vodných zdrojov predstavuje  cca 15,78 % obyvateľov okresu Levice.