Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

má územnú pôsobnosť pre okres Levice

Je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice.

RÚVZ LV je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom.

Osobou poverenou vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Eva Kaňková, MPH.

Aktuality

Späť 10. MÁJ SVETOVÝ DEŇ - POHYBOM KU ZDRAVIU

10. MÁJ SVETOVÝ DEŇ - POHYBOM KU ZDRAVIU

10. MÁJ SVETOVÝ DEŇ - POHYBOM KU ZDRAVIU-1

10. MÁJ SVETOVÝ DEŇ - POHYBOM KU ZDRAVIU -2

10. MÁJ SVETOVÝ DEŇ - POHYBOM KU ZDRAVIU-3