Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

má územnú pôsobnosť pre okres Levice

Je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice.

RÚVZ LV je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom.

Osobou poverenou vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Eva Kaňková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 8. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 8. kalendárny týždeň 2024

V 8. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1565 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2035,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,4 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 7944,8/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 40 osôb, čo predstavuje 2,6 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (20). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (16) a sinusitídy (4).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni 2024 hlásených 270 ochorení (chorobnosť 351,2/100 000), čo predstavuje 17,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť klesla o 27,7 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí (2075,7/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 8. kalendárnom týždni 2024 prerušený v 1 materskej škole, 1 základnej škole a 1 strednej škole.

V 8. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu týždňu, kedy sme zaznamenali 1 pozitívnu vzorku. 

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice