Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

má územnú pôsobnosť pre okres Levice

Je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice.

RÚVZ LV je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom.

Osobou poverenou vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Eva Kaňková, MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Levice za 5. kalendárny týždeň 2024

Epidemiologická situácia v okrese Levice za 5. kalendárny týždeň 2024

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 1650 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 3056,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 40,8 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 13635,0/100 000.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18 osôb, čo predstavuje 1,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili otitídy (9). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (7) a sinusitídy (2).

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni 2024 hlásených 456 ochorení (chorobnosť 844,8/100 000), čo predstavuje 27,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 160,3 %. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 0 – 5 ročných 5403,9/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 5. kalendárnom týždni 2024 prerušený v 6 materských školách, 3 základných školách a 1 DJ.
V 5. kalendárnom týždni 2024 nebola hlásená pozitívna vzorka na ochorenie COVID – 19. 

Mgr. Eva Kaňková, MPH
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

Epidemiologická situácia v okrese Levice