Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach

má územnú pôsobnosť pre okres Levice

Je orgánom verejného zdravotníctva, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva na území okresu Levice.

RÚVZ LV je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva. Za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom.

Osobou poverenou vykonávaním funkcie regionálneho hygienika je Mgr. Eva Kaňková, MPH.

Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024

Svetový deň vody 2024

Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca. Ústrednou témou Svetového dňa vody 2024 je na základe rozhodnutia OSN „Voda pre mier“ a jej cieľom je upozorniť na zásadnú  úlohu, ktorú zohráva voda v stabilite a v prosperite celého sveta. 

S rastúcimi vplyvmi zmeny klímy a rastúcou populáciou existuje naliehavá potreba spojiť sa v rámci krajín a medzi nimi, aby sme chránili a zachovali náš najcennejší zdroj, ktorý môže byť v prípade jeho nedostatku, znečistenia alebo obmedzeného prístupu zdrojom napätia medzi jednotlivými krajinami.
Povrchové a podzemné vody sú prírodné zdroje s obmedzenou schopnosťou obnoviť sa z nepriaznivých vplyvov ľudskej činnosti na ich množstvo a kvalitu. Nerešpektovanie tejto skutočnosti môže viesť k nepriaznivým dôsledkom na ľudské zdravie a k ovplyvneniu spôsobu života. 
V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti.
 
Svetový deň vody je aj pre nás príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli mimoriadny význam vody pre zachovanie životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach bude v rámci Svetového dňa vody 2024 poskytovať dňa 22.3.2024 v čase od 8,00 – 13,00 hod. bezplatné poradenstvo v oblasti pitnej vody a orientačné vyšetrenie dusičnanov a dusitanov z vlastných studní obyvateľov využívaných na pitné účely v rámci okresu Levice.

1. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil pre verejnosť online dotazník „Mám rád vodu“, v ktorom sa zisťuje záujem verejnosti o kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.
Priblížte nám svoje postoje v dotazníku na stránke ÚVZ SR :

Dotazník - mám rád vodu

2. V mene Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine by sme Vás chceli poprosiť o spoluprácu na vedecko-výskumnom projekte zameranom na postoje a spôsoby správania sa majiteľov domových studní. Ide o dotazníkovú štúdiu, na ktorej spolupracujú  Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, UK v Bratislave a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Prosím, venujte 10 minút svojho času a odpovedzte niekoľko otázok zameraných na Vaše postoje a starostlivosť o domovú studňu. Odkaz pre vyplnenie dotazníka.
Vaše odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní.

voda