Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024

Svetový deň vody 2024

Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. Každoročne tento deň pripadá na 22. marca. Ústrednou témou Svetového dňa vody 2024 je na základe rozhodnutia OSN „Voda pre mier“ a jej cieľom je upozorniť na zásadnú  úlohu, ktorú zohráva voda v stabilite a v prosperite celého sveta. 

S rastúcimi vplyvmi zmeny klímy a rastúcou populáciou existuje naliehavá potreba spojiť sa v rámci krajín a medzi nimi, aby sme chránili a zachovali náš najcennejší zdroj, ktorý môže byť v prípade jeho nedostatku, znečistenia alebo obmedzeného prístupu zdrojom napätia medzi jednotlivými krajinami.
Povrchové a podzemné vody sú prírodné zdroje s obmedzenou schopnosťou obnoviť sa z nepriaznivých vplyvov ľudskej činnosti na ich množstvo a kvalitu. Nerešpektovanie tejto skutočnosti môže viesť k nepriaznivým dôsledkom na ľudské zdravie a k ovplyvneniu spôsobu života. 
V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca. Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravovaných v správnom množstve a zložení sú dôležitým predpokladom nielen ochrany a podpory zdravia ale i pracovnej výkonnosti.
 
Svetový deň vody je aj pre nás príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli mimoriadny význam vody pre zachovanie životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach bude v rámci Svetového dňa vody 2024 poskytovať dňa 22.3.2024 v čase od 8,00 – 13,00 hod. bezplatné poradenstvo v oblasti pitnej vody a orientačné vyšetrenie dusičnanov a dusitanov z vlastných studní obyvateľov využívaných na pitné účely v rámci okresu Levice.

1. Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil pre verejnosť online dotazník „Mám rád vodu“, v ktorom sa zisťuje záujem verejnosti o kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.
Priblížte nám svoje postoje v dotazníku na stránke ÚVZ SR :

Dotazník - mám rád vodu

2. V mene Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine by sme Vás chceli poprosiť o spoluprácu na vedecko-výskumnom projekte zameranom na postoje a spôsoby správania sa majiteľov domových studní. Ide o dotazníkovú štúdiu, na ktorej spolupracujú  Ústav verejného zdravotníctva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, UK v Bratislave a Úrad verejného zdravotníctva SR.

Prosím, venujte 10 minút svojho času a odpovedzte niekoľko otázok zameraných na Vaše postoje a starostlivosť o domovú studňu. Odkaz pre vyplnenie dotazníka.
Vaše odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní.

voda