Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných chorôb ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. 
Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať a prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné a chronické ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz, ako aj znižovanie úmrtnosti.
Náplň práce

 • zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z koncepcie odboru:
 • monitorovanie epidemiologickej situácie vo výskyte chorôb a zabezpečenie protiepidemických opatrení na zabránenie šíreniu nákaz v okresoch Lučenec a Poltár
 • vykonáva posudkovú činnosti v súvislosti so zdravotníckymi zariadeniami, posudzovanie  prevádzkových  poriadkov zdravotníckych zariadení a návrhov na ich zmenu
 • vykonáva štátny zdravotný dozor a kontrolu hygienicko – epidemiologického režimu v zdravotníckych zariadeniach
 • monitoruje a analyzuje výskyt nozokomiálnych nákaz a kontroluje opatrenia na ich predchádzanie
 • hodnotí imunitný stav obyvateľstva na základe výsledkov kontrol očkovania a imunologických prehľadov, poskytuje konzultácie

Oddelenie hygieny výživy plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb. Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Činnosť oddelenia na úrovni regionálnej (okresy Lučenec a Poltár) plní úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva, z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, z Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín a z výkonu štátneho zdravotného dozoru (vrátane dozoru nad kozmetickými výrobkami) a úradnej kontroly potravín. Zamestnanci oddelenia zabezpečujú preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a prípravu podkladov na vydanie osvedčení.

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva (ďalej len „OPPL“) sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

OPPL plní úlohu výkonu štátnej správy na úseku ochrany zdravia pri práci v okresoch Lučenec a Poltár.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.  Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní stavieb.

Činnosť oddelenia sa realizuje na úrovni okresnej – zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru s pôsobnosťou pre okresy Lučenec a Poltár.

Zamestnanci oddelenia zabezpečujú preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody; v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách a prípravu podkladov na vydanie osvedčení.

Podpora zdravia a výchova k zdraviu je odbor, ktorý je súčasťou verejného zdravotníctva zameraného na výchovu k zdraviu a jeho ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Podpora zdravia je zameraná na zvyšovanie schopností ľudí ovplyvňovať, rozvíjať, upevňovať a zlepšovať svoje zdravie. Výchova ku zdraviu má rovinu výchovnú a vzdelávaciu zameranú na aktívny prístup k zdraviu, k zvyšovaniu zdravotného uvedomenia a získavaniu zdravotných poznatkov, rozširovaniu starostlivosti o zdravý spôsob života populácie a podporu zdravého životného prostredia, s cieľom zvyšovať kvalitu života. Na základe poskytovaných informácií umožňuje populácii výber zdravého spôsobu života, kritické zvažovanie a racionálne posudzovanie získaných informácií.

Súčasťou oddelenia podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je poradenské centrum zdravia.
Zámerom poradenského centra je zvyšovať záujem populácie o vlastné zdravie, poznávanie, aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík a predchádzanie vzniku chronických neprenosných ochorení a to najmä srdcovo-cievnych, chorôb látkovej premeny a onkologických chorôb prostredníctvom poradenstva v poradniach zdravia a odbornou edukáciou.

Hlavné zameranie oddelenia :

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej a športovej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • podpora nefajčenia zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 2 % a zvýšenie vedomostí o škodlivom vplyve fajčenia od detí až po seniorov,
 • nefarmakologické ovplyvňovanie hypertenzie, prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav, dĺžku a kvalitu života,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu osôb závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • výchova a posilňovanie motivácie obyvateľstva k zdravému spôsobu života a zodpovednosti za svoje zdravie na individuálnej a populačnej úrovni, zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva v pravidelnom intervale - každých 5 rokov, projekt CINDI,
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvyšovať vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami a záujmovými skupinami pôsobiacimi v oblasti primárnej prevencie zdravotnovýchovné aktivity smerujúce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia), 
 • projekt Zdravé pracoviská – ovplyvňovať pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť úroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v období tehotenstva a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS, zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb,  
 • spolupráca pri realizácii projektov a programov a medzirezortná  spolupráca pracovných skupín v oblasti podpory zdravia a výchovy ku zdraviu (projekt Vyzvi srdce k pohybu realizovaný v nepárnych kalendárnych rokoch),
 • zabezpečuje plnenie úloh na úrovni okresov Lučenec a Poltár. 

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže.

Činnosť oddelenia je zameraná na vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia v detskom a dorastovom veku prostredníctvom vylúčenia alebo obmedzenia výskytu rizík týchto ochorení. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné podmienky a spôsob života vo vzťahu k zdraviu a vývoju detí a mládeže,  stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže prostredníctvom:

 • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,
 • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
 • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Činnosť oddelenia sa realizuje na úrovni okresov Lučenec a Poltár.

Osobný úrad RÚVZ LC zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti.

Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce. Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu.