Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon priznáva možnosť poskytnutia ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti pred takým konaním zo strany zamestnávateľa, ktoré by ich mohlo negatívne zasiahnuť najmä v pracovnom, prípadne osobnom alebo rodinnom živote.

Zodpovednou osobou je podľa § 10 ods. 1 zákona:
Mgr. Žaneta Veselková
Osobný úrad

Kontaktné údaje:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, Petőfiho 1, 98401 Lučenec

telefonický kontakt: 047 / 4322567
e-mail: lc.osobnyurad@uvzsr.sk

Poverená osoba plní úlohy spojené s prijatím a preverovaním oznámení podaných oznamovateľmi, pričom v zmysle § 10 ods. 5 zákona je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia. Lehota môže byť predĺžená o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.
Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

Oznamovateľom je v zmysle § 2 písm. a) zákona:

fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo zamestnávateľovi o skutočnostiach týkajúcich sa protispoločenskej činnosti,
blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu
1. k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ,
2. k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo
3. k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.
Podľa § 2 písm. b) zákona oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
Zákon definuje aj pojem kvalifikované oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:

konanie, ktoré je trestným činom, alebo
konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo
iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie,...).
Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:

trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.
Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať písomne, ústne do záznamu, telefonicky alebo e-mailom:

1.    Písomne:

do podateľne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci v uzatvorenej obálke s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“; uzatvorená obálka bude bezodkladne postúpená na Osobný úrad RÚVZ LC.
2.    Ústne do záznamu:

v pracovných dňoch a v pracovnom čase osobne u zodpovednej osoby
3.    Telefonicky:

v pracovných dňoch a v pracovnom čase na telefónne číslo zodpovednej osoby: 047 / 4322567
4.    E-mailom:

oznámenie v elektronickej podobe je možné uskutočniť zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu lc.osobnyurad@uvzsr.sk, tento spôsob podávania oznámení je prístupný nepretržite 24 hodín denne.
Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý oznámenie podal. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.