História RÚVZ Lučenec

 

 RÚVZ Lučenec ako rozpočtová organizácia zabezpečuje odborné činnosti v spádovom území okres Lučenec a Poltár.

Okres Lučenec patrí medzi väčšie okresy Slovenska, má rozlohu 771 km2, čo je o 150 km2 viac ako má priemerný okres. Počet obcí v okrese Lučenec je 57. Okresné mesto LUČENEC s počtom obyvateľov 28 362 je kultúrnym aj hospodárskym strediskom Novohradu a prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Na území okresu žije 74 844 obyvateľov. Hustota osídlenia v okrese je 95 obyvateľov/ km2,čím sa približuje priemernej hustote osídlenia na Slovensku, ktorá je 109,9.

Okres Poltár má rozlohu 505 km2 a patrí medzi územne menšie okresy. Je tvorený 22 obcami, z toho štatút mesta má len Poltár. Počet obyvateľov okresu je 22 480 osôb.

 Novohradský región sa zaraďuje do skupiny okresov na Slovensku s výraznou morbiditou na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia.

Problematika v zásobovaní obyvateľstva regiónu Lučenec je aktuálna, z 57 obcí je z verejných vodovodov zásobené obyvateľstvo 26 obcí t.j. 51 183 obyvateľov t.j. 68,51 %. 

V okrese Poltár je z 22 obcí okresu zavedený vodovod v 14 obciach, to znamená, že z verejného vodovodu je zásobovaných 16 374 obyvateľov – t.j. 72,94 %.

V našom regióne nebola žiadna lokalita vymedzená ako oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia. Podľa zákona č. 487/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia nie sú naše okresy zaradené do akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia.

Medzi pozitíva nášho regiónu patria aj pribúdajúce zariadenia občianskej vybavenosti ako sú novovybudované a zrekonštruované hotelové zariadenia a rôzne penzióny, ktoré slúžia svojou vybavenosťou aj na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb.

Na využitie športových aktivít slúžia pre obyvateľov regiónu Novohradu športové centrá, fitnes štúdiá a tenisové ihriská s príslušenstvom. V rámci prevencie vykonáva náš RÚVZ súhrn činností a opatrení k vytváraniu a ochrane zdravých životných a pracovných podmienok, sme zapojení do riešení 34 programov a projektov.

Veľmi dobré výsledky sa dosiahli v spolupráci so zástupcami mestskej samosprávy pri riešení ozdravovaní života v meste, keď vďaka našim odborným pracovníkom, ktorí pracovali v rôznych komisiách pri mestskom zastupiteľstve sa začala pozornosť venovať aj zdraviu obyvateľov, životnému prostrediu, likvidácii nelegálnych skládok komunálneho odpadu ako aj realizáciu aktivít v rámci športovej a relaxačnej činnosti obyvateľstva a mládeže.

Svojou činnosťou sme výrazne prispeli k dnešnej podobe mesta.

Vykonávaním kontrol ochranného očkovania a ich vyhodnotením prispievame k udržaniu a zvyšovaniu úrovne zaočkovanosti  populácie a kvality realizácie imunizácie.

Dôsledné plnenie imunizačného programu vedie k dosiahnutiu požadovanej imunity populácie voči nákazám preventabilným očkovaním a tým k znižovaniu ich incidencie resp. k ich úplnej eliminácii. Zaočkovanosť detskej populácie u povinného pravidelného očkovania je v rozmedzí 95,7-98,3% v okrese Lučenec, v okrese Poltár je to 96,2-99,4%.

Výskyt dusičnanovej methemoglobinémie je v našom okrese eliminovaný.

Medzi prvými na Slovensku začala pracovať na našom RÚVZ poradňa zdravia, ktorá poskytovala a zároveň poskytuje odborné poradenstvo v rôznych oblastiach zdravia a hlavne prispieva k zvýšeniu uvedomenia si hodnoty a postoja ku vlastnému zdraviu.

Menný zoznam a prehľad okresných hygienikov a riaditeľov:

Okresná hygienická – hygienicko epidemiologická stanica – riaditeľ a okresný hygienik bol MUDr. Karol Tildy v rokoch 1952-1962 a potom nesledoval MUDr. Alexander Kossár od r.1962.    Potom boli riaditeľmi na OHS:

MUDr. Dušan Čellár od r. 1963 do 28.2.1966. Nasledoval MUDr. Ľudovít Jarábek od 1.3.1966 –15.2.1971, po ňom nastúpil MUDr. Ľudovít Šebök od 16.2.1971 do 28.2.1972 bol poverený. Menovaný bol od 1.3.1972 – 28.2.1991.

Na funkciu OH v organizačnej štruktúre ÚHE bola menovaná MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH od 1.1.1992 – 31.8.1996.

Po tomto období sa transformoval ÚHE na Štátny zdravotný ústav, kde vo funkcii štátneho okresného hygienika bola menovaná od 1.1.1996 do 31.12.2003 okresná štátna hygienička pre okres Lučenec MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH a pre okres Poltár bol menovaný MUDr. Ján Lupták.

Od 1.1.2004 doteraz je vo funkcii Regionálneho hygienika pre RÚVZ Lučenec MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH.

Pôvodné a prvé priestory našej organizácie boli v budove vtedajšieho „Zeleného kríža“, ktorá sídlila na ulici Petöfiho č.1 v Lučenci. Doteraz sídlime v tejto budove. Na vtedajšie pomery  budova vyhovovala podmienkam a pomerom. V roku 1983 pod vedením OÚNZ sa vtedajšiemu vedeniu podarilo získať do vlastníctva ďalší objekt, ktorý bol pôvodne  ako rodinný dom slúžiaci na bývanie 3 rodinám. Po jeho odstúpení sa terénna časť pracoviska OHS presťahovala do týchto priestorov. V roku 1989 sa podarilo splynofikovať obidve budovy, nakoľko dovtedy sa vykurovalo na pevné palivo, čím sa zlepšil hygienický štandard a tepelná pohoda na pracoviskách.

Pod novým vedením sa začali pripravovať podklady k realizácii rekonštrukcie budov, projektová dokumentácia. Uvedená rekonštrukcia bola nutná, nakoľko už bola potrebná modernizácia interiéru, ako aj exteriéru. Za úspešnej podpory HH SR MUDr. Rovného sa nám podarilo získať súhlas na rekonštrukciu a hlavne aj finančné prostriedky k jej realizácii.

Plán rekonštrukkcie bol rozdelený na 2 časti, časové etapy:1. etapa rekonštrukcie prebiehala v rokoch 1996 – 1997,    2. etapa 1998 – 2000

V roku 2004 došlo k reorganizačnej zmene výsledkom ktorej bolo zrušenie laboratórií. Uvoľnené priestory boli bezodplatným prevodom majetku prevedené štátnej organizácii – archívu, slúžiace ako depozit spisov.