Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ LC)

má územnú pôsobnosť pre okresy Lučenec a Poltár.

RÚVZ LC je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Nadežda Andóová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení za okres Lučenec a okres Poltár za 13. kalendárny týždeň 2024

Okres Lučenec:

V 13 k.t. bolo hlásených 407 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 1277,5/100 000
osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení
(CHPO) 52, čo predstavuje chorobnosť 163,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k poklesu chorobnosti na ARO viac ako o 22% a
k poklesu chorobnosti na CHPO takmer o 49%.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 3345,5/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 69.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 727,3/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 15.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 2,0% zo všetkých ARO.

Okres Poltár:

V 13 k.t. bolo hlásených 85 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 601,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení (CHPO) 15, čo predstavuje chorobnosť 106,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k poklesu chorobnosti na ARO viac ako o 46% a k poklesu na CHPO viac ako o 58%.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 2430,9/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 20.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 614,4/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 6-14 ročných detí s počtom hlásených ochorení 8.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 1,2% zo všetkých ARO.

MUDr. Nadežda Andóová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci