Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ LC)

má územnú pôsobnosť pre okresy Lučenec a Poltár.

RÚVZ LC je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Nadežda Andóová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení za okres Lučenec a okres Poltár za 12. kalendárny týždeň 2024

Okres Lučenec:

V 12 k.t. bolo hlásených 475 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 1647,8/100 000
osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení
(CHPO) 92, čo predstavuje chorobnosť 319,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k poklesu chorobnosti na ARO viac ako o 2%
a k takmer dvojnásobnému nárastu chorobnosti na CHPO.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 2771,7/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 49.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 791,9/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 14.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 1,9% zo všetkých ARO.

Okres Poltár:

V 12 k.t. bolo hlásených 123 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 1118,3/100 000
osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení
(CHPO) 28, čo predstavuje chorobnosť 254,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k nárastu chorobnosti na ARO viac ako
o 9% a k nárastu chorobnosti na CHPO viac ako o 16%.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 5287,1/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 29.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 1640,8/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 9.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 1,6% zo všetkých ARO.

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo za okres Lučenec hlásených 0 prípadov a za okres Poltár bol
hlásený 1 prípad na ochorenie COVID-19.

MUDr. Nadežda Andóová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci