Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci (RÚVZ LC)

má územnú pôsobnosť pre okresy Lučenec a Poltár.

RÚVZ LC je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Nadežda Andóová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení za okres Lučenec a okres Poltár za 11. kalendárny týždeň 2024

Okres Lučenec:

V 11 k.t. bolo hlásených 629 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 1685,0/100 000
osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení
(CHPO) 66, čo predstavuje chorobnosť 176,8/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k nárastu chorobnosti na ARO viac ako o 11%
a k takmer dvojnásobnému poklesu chorobnosti na CHPO.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 2718,2/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 69.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 359,4/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 15-19 ročných s počtom hlásených ochorení 8.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 13 osôb, čo predstavuje 2,1% zo všetkých ARO.

Okres Poltár:

V 11 k.t. bolo hlásených 145 akútnych respiračných ochorení (ARO), s chorobnosťou 1025,3/100 000
osôb v starostlivosti lekárov, hlásiacich v danom týždni. Z toho bolo chrípke podobných ochorení
(CHPO) 31, čo predstavuje chorobnosť 219,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto
týždni. V porovnaní s predchádzajúcim k.t. dochádza k takmer dvojnásobnému nárastu chorobnosti na
ARO a k dvojnásobnému nárastu chorobnosti na CHPO.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 5347,9/100 000 na ARO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 44.

Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť 1823,2/100 000 na CHPO bola zaznamenaná vo vekovej
skupine 0-5 ročných detí s počtom hlásených ochorení 15.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 2,8% zo všetkých ARO.

MUDr. Nadežda Andóová
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci