Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Komárno za 5. kalendárny týždeň 2024

V 5. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Komárno hlásených 665 akútnych respiračných infekcií (ARO) t.j. chorobnosť 2737/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť došlo k  nárastu chorobnosti o 15,2%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola evidovaná  vo vekovej skupine 0-5 ročných, chorobnosť bola na úrovni  9266/100 000. 
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 17 osôb, čo predstavuje 2,5% zo všetkých ARO. Zaznamenaných bolo 5 pneumónií, 6 otitíd a 6 sinusitíd.      
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 119 ochorení (chorobnosť 490/100 000 obyvateľov), čo predstavuje 17,9% z celkového počtu ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k nárastu chorobnosti o 42,7%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola evidovaná vo vekovej skupine 6-14 ročných (1349/100 000 obyvateľov). 
Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo evidované v 2 základných školách a 1 materskej škole. 
    Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo za okres Komárno laboratórne vyšetrených 49 vzoriek biologického materiálu, z ktorých 8 vzoriek bolo pozitívnych na vírus chrípky typu A.  
V 5. kalendárnom týždni bol hlásený 1 prípad COVID-19. 


                        Mgr. Denisa Masárová
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne