Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Komárno za 4. kalendárny týždeň 2024

V 4. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Komárno hlásených 670 akútnych respiračných infekcií (ARO) t.j. chorobnosť 2322/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k  nárastu chorobnosti o 1,7%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola evidovaná  vo vekovej skupine 0-5 ročných, chorobnosť bola na úrovni  7110/100 000. 
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8 osôb, čo predstavuje 1,2% zo všetkých ARO. Zaznamenané boli 3 pneumónie, 1 otitída a 4 sinusitídy.      
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 81 ochorení (chorobnosť 281/100 000 obyvateľov), čo predstavuje 12,1% z celkového počtu ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola evidovaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (774/100 000 obyvateľov). 
Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu bolo evidované v 2 materských školách. 
    Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo za okres Komárno laboratórne vyšetrených 45 vzoriek biologického materiálu, z ktorých 4 vzorky boli pozitívne na vírus chrípky typu A.  
V 4. kalendárnom týždni boli hlásené 2 prípady COVID-19. 


                        Mgr. Denisa Masárová
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne