Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Komárno za 38. kalendárny týždeň 2023

V 38. kalendárnom týždni 2023 bolo v okrese Komárno hlásených 223 akútnych respiračných infekcií (ARO) t.j. chorobnosť 828/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom opäť došlo k zníženiu chorobnosti o 19,4%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola evidovaná  vo vekovej skupine 0-5 ročných, chorobnosť bola na úrovni  2273/100 000. 
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 1,3% zo všetkých ARO.  Zaznamenané boli 3 otitídy.    
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 36 ochorení (chorobnosť 134/100 000 obyvateľov), čo predstavuje 16,1% z celkového počtu ARO. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola evidovaná vo vekovej skupine 6-14 ročných (330/100 000 obyvateľov). 
    Od začiatku chrípkovej sezóny bolo za okres Komárno laboratórne vyšetrených 150 vzoriek biologického materiálu, z nich 42 vzoriek bolo pozitívnych na vírus chrípky typu A.
V 38. kalendárnom týždni boli hlásené 3 prípady COVID-19. 


                        Mgr. Denisa Masárová
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne