Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Komárno za 12. kalendárny týždeň 2024

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Komárno hlásených 529 akútnych respiračných infekcií (ARO) t.j. chorobnosť 1584/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k  miernemu nárastu chorobnosti o 4,4%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola evidovaná  vo vekovej skupine 0-5 ročných, chorobnosť bola na úrovni  4788/100 000. 
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,6% zo všetkých ARO. Zaznamenané boli 3 sinusitídy.      
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 19 ochorení (chorobnosť 570/100 000 obyvateľov), čo predstavuje 3,6% z celkového počtu ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 53%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola evidovaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (181/100 000 obyvateľov). 
    Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo za okres Komárno laboratórne vyšetrených 71 vzoriek biologického materiálu, z ktorých 16 vzoriek bolo pozitívnych na vírus chrípky typu A.  
Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu nebolo evidované.
V 12. kalendárnom týždni nebol hlásený prípad na COVID-19. 


                        Mgr. Denisa Masárová
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne