Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Komárno za 11. kalendárny týždeň 2024

V 11. kalendárnom týždni 2024 bolo v okrese Komárno hlásených 528 akútnych respiračných infekcií (ARO) t.j. chorobnosť 1515/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k  nárastu chorobnosti o 41,6%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola evidovaná  vo vekovej skupine 0-5 ročných, chorobnosť bola na úrovni  5224/100 000. 
    Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18 osôb, čo predstavuje 3,4% zo všetkých ARO. Zaznamenaných bolo 5 pneumónií , 7 otitíd a 6 sinusitíd.      
    Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo hlásených 35 ochorení (chorobnosť 100/100 000 obyvateľov), čo predstavuje 6,6% z celkového počtu ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 8,3%. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola evidovaná vo vekovej skupine 6-14 ročných (270/100 000 obyvateľov). 
    Od začiatku chrípkovej sezóny 2023/2024 bolo za okres Komárno laboratórne vyšetrených 70 vzoriek biologického materiálu, z ktorých 16 vzoriek bolo pozitívnych na vírus chrípky typu A.  
Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu nebolo evidované.
V 11. kalendárnom týždni bol nehlásený prípad na COVID-19. 


                        Mgr. Denisa Masárová
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne