Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (RÚVZ KN)

má územnú pôsobnosť pre okres Komárno

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okres Komárno. 

RÚVZ Komárno je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálna hygienička, ktorá je zároveň aj generálnou tajomníčkou služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Denisa Masárová.

Aktuality

Späť Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte VHA v okrese Komárno 26.03.2024

Neaktívne ohnisko

Obec Bátorove Kosihy 

Kumulatívne boli  v obci hlásené 4 prípady ochorenia na VHA v rámci jednej rodiny. Posledné ochorenie bolo hlásené 10. februára 2024. 
Opatrenia prijaté v obci:
    • zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy za účelom lokalizovať ohnisko a nariadiť protiepidemické opatrenia,
    • lekársky dohľad nariadený rozhodnutím pre všetky kontakty chorých osôb,
    • imunizácia nariadená rozhodnutím pre všetky kontakty chorých,
    • ohnisková dezinfekcia,
    • informovanie výchovno - vzdelávacích zariadení.
    Po uplynutí najdlhšej inkubačnej doby vírusovej žltačky typu A nebolo ďalšie ochorenie zaznamenané. 
V súčasnosti nie je v územnej pôsobnosti RÚVZ v Komárne evidované aktívne ohnisko VHA.