Záťaž chladom

Ochrana zdravia pred záťažou chladom pri práci: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 37, § 52 ods. 1)
 • Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení vyhlášky MZ SR č. 227/2019 Z. z.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/99/20190801 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií (príloha č. 1, bod N).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 


ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 37) ustanovuje: 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť:

 1. posúdenie záťaže chladom pri práci,
 2. pri dlhodobom výkone práce dodržiavanie prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v závislosti od tepelnej produkcie organizmu zamestnanca,
 3. pracovné podmienky zamestnancov tak, aby nebola prekračovaná prípustná záťaž chladom,
 4. dodržiavanie prípustných povrchových teplôt pevných materiálov a kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
 5. vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky, ochranný odev a pitný režim pri zvýšenej záťaži chladom.

Pri nadmernej záťaži chladom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj ďalšie opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. 

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri záťaži chladom pri práci  sú upravené v  prílohe č. 1, bod N vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

VYHLÁŠKA MZ SR č. 99/2016 Z. z.  ustanovuje:

 1. triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca,
 2. optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorného pracovného prostredia,
 3. únosnú záťaž chladom pri práci,
 4. ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži chladom pri práci,
 5. prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca,
 6. pitný režim zamestnanca,
 7. posúdenie zdravotného rizika,
 8. prevádzkový poriadok.

POSUDOK O RIZIKU (§ 8) 
Posúdenie zdravotného rizika sa vykonáva pri činnostiach, pri ktorých je predpoklad záťaže chladom pri dlhodobej práci na vnútornom pracovisku, na ktorom je z technologických dôvodov operatívna teplota nižšia ako 10 °C, alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku, ak je priemerná korigovaná teplota vzduchu počas pracovnej zmeny nižšia ako 10 °C.
prepojenie na formulár 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 9) 
Prevádzkový poriadok podľa § 37 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. na účel ochrany pred teplom alebo chladom podľa § 8 ods. 1 obsahuje

 1. posudok o riziku,
 2. pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti súvisiace so záťažou chladom a kontaktom pokožky s povrchom pevných materiálov, strojov, technických zariadení a kvapalinami,
 3. preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca,
 4. zabezpečenie pitného režimu zamestnanca,
 5. pokyny a vybavenie na poskytnutie prvej pomoci.

prepojenie na formulár 

OPTIMÁLNE A Prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy 
Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok pre chladné obdobie roka pre jednotlivé triedy práce ustanovuje príloha č. 2 vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.

ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV