Zásady ochrany pred komármi

Kalamitné komáre

Vodný faktor, teplotný faktor a vlhkosť vzduchu (70 - 80%), majú v biológii komára rozhodujúcu úlohu. Podľa klimatických podmienok kolíše aj počet generácií od 1 do 6 za rok. Od klimatických podmienok závisí aj dĺžka života komára. Komárie samice prezimujú na rôznych miestach, buď v blízkosti ľudského obydlia (pivnice, kôlne, maštale), alebo vo voľnej prírode (v dutinách stromov, v rákosí a pod.).

Problém kalamitných komárov má sezónny charakter, ich výskyt je od apríla (zriedka od marca) do konca septembra. Koncom leta a začiatkom jesene počet komárov postupne klesá a príchod chladných dní zdecimuje populáciu komárov spôsobujúcich kalamitu.

V našich podmienkach spôsobujú komárie kalamity tzv. lesné komáre – rod Aedes. Ich samičky nekladú vajíčka na hladinu vôd, ale na vlhké bahno či vlhkú zem v lužných lesoch a medzihrádzových priestoroch, ktoré sú periodicky zaplavované. V záhradkárskych osadách a pri rodinných domoch počas celého leta vznikajú lokálne komárie kalamity spôsobené komárom piskľavým – Culex pipiens. Uvedené komáre sa masovo liahnu v sudoch a nádobách so zálievkovou vodou v prípade, ak táto voda zostáva v nádobách dlhšie ako 7 dní. Pobyt ľudí vonku znepríjemňujú vo večerných a nočných hodinách, bez ohľadu na kalamitný výskyt rodu Aedes. Tieto lokálne kalamity nemajú žiadnu súvislosť s povodňami.

Zásady ochrany pred komármi a opatrenia na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov

Ochranné opatrenia na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov je potrebné uskutočňovať  na troch úrovniach v postupnosti : občan,   obec (územná samospráva) ,  štát ( štátna správa).

  A.   OPATRENIA REALIZOVANÉ OBČANMI:

 1. Trvalá starostlivosť o čistotu obytného prostredia, ktorá spočíva v zabezpečovaní:
  • pravidelného kosenia dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu;
  • pravidelného vyprázdňovania nádob na polievanie záhrad: ak nie je možné vyprázdniť obsah nádoby aspoň v 7-dňových intervaloch, je potrebné nádobu prekryť, na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie, najlepšie polystyrénové dosky, alebo naliať na hladinu malé množstvo jedlého oleja, čím sa zabráni larvám a kuklám komárov nadýchnuť sa atmosférického vzduchu;
  • likvidácia komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí (najmä plechovky, plastové fľaše, pneumatiky a podobné nádoby, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej vode liahnuť komáre).
 2. Mechanická ochrana obydlí, umiestňovaním ochranných sietí na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje chemické ošetrenie rámov a sietí reziduálnymi insekticídmi, určenými na tento účel. Rovnako je dôležité chrániť aj uzatvorené priestory na chov hospodárskych zvierat.
 3. Individuálna ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa, v používaní ochranných repelentov dostupných v obchodnej sieti a v lekárňach. Vhodné je tiež používať odpudzovače a lapače komárov.

B.   OPATRENIA REALIZOVANÉ OBCAMI (územnou samosprávou):

 1. Trvalá starostlivosť o čistotu intravilánu obcí a ich blízkeho prírodného prostredia, ktorá spočíva v zabezpečovaní:
  • pravidelného kosenia verejných priestranstiev (priekopy, cintoríny, parky a pod.) a údržbe krovinatých porastov;
  • likvidovanie rôznych plytkých priehlbín, v ktorých sa na jar a v lete môže zdržiavať voda, tieto liahniská komárov je možné buď zaviezť zeminou a upraviť, alebo ich prehĺbiť a zarybniť;
  • brehy rybníkov je potrebné upraviť tak, aby sa ryba mohla dostať až na kraj rybníka; v zarybnenej vode sa komáre neliahnu, pretože larvy a kukly komárov sú veľmi vyhľadávanou potravou pre ryby.
 2. Vykonanie lokálneho dezinsekčného zásahu v prípade kalamitného výskytu komárov.

Zásady dezinsekcie:

 1. Dezinsekcii predchádza terénny prieskum záujmového územia, s cieľom nájsť liahniská komárov, určiť ich rozlohu a umiestnenie vo vzťahu k okolitému prostrediu.
 2. Dezinsekciu môže vykonať len oprávnená osoba registrovanými prípravkami, spoľahlivou aplikačnou technikou a odborne spôsobilým personálom.
 3. V prípade použitia tradičných insekticídov na chemickej báze treba uprednostňovať pozemnú aplikačnú formu pred leteckou.
 4. Len vo výnimočných prípadoch sa môže použiť letecká aplikácia chemických insekticídov za týchto podmienok:
  • môže sa vykonať len so súhlasom orgánu starostlivosti o životné prostredie;
  • nesmie byť zasiahnuté koryto rieky, rybníky, rekreačné vodné plochy a nádrže, nesmú byť zasiahnuté zdroje pitnej vody ani ich ochranné pásma, osídlené oblasti  ako intravilány  miest a obcí, vrátane chatových osád, rovnako nesmú byť zasiahnuté oblasti chránených mokradí a iné chránené oblasti, miesta chovu včiel a pod.;
  • pred vlastným výkonom musí byť podrobne zdokumentované územie, na ktorom sa bude vykonávať dezinsekčný zákrok;
  • o zámere vykonať leteckú aplikáciu, vrátane termínu a času jej vykonania, je potrebné informovať obyvateľstvo dotknutých lokalít, vrátane rybárskych a včelárskych združení a vyzvať obyvateľov, aby sa počas vykonávania postreku nezdržiavali na vonkajšom priestranstve a zabránili vniknutiu postrekových látok do vnútorných priestorov uzatvorením okien;
 5. Aby bola dezinsekcia účinná, je potrebné ju správne načasovať, pričom je vhodné vychádzať z pozorovaní a odporúčaní odborníkov – entomológov.

C.   OPATRENIA REALIZOVANÉ ŠTÁTOM  (štátnou správou):

 1. Trvalá starostlivosť o životné prostredie inštitúciami odborného štátneho dozoru, ako sú okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý rieši kalamitný výskyt komárov ako súčasť protipovodňových opatrení, štátna vodohospodárska inšpekcia, štátna veterinárna inšpekcia (kontrola epizootickej situácie) a ďalšie inštitúcie.
 2. Vykonanie, resp. nariadenie celoplošnej dezinsekcie v štátnom záujme, v prípadoch mimoriadneho kalamitného výskytu komárov na rozsiahlom území, alebo vzniku ohniska nákazy prenášanej komármi.

Odporúčania na ochranu pred komármi nájdete v letáku Zásady ochrany pred komármi (pdf, 1 MB)