Vnútorné prostredie je už dlhší čas uznávané ako jeden z faktorov významne ovplyvňujúci ľudské zdravie

Vnútorné prostredie budov musí podľa zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia spĺňať požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia.

Väčšina ľudí prežije 85 – 90% svojho života v uzavretých priestoroch, či už v škole, na pracovisku alebo doma. Všade pritom čelíme problémom rovnakého charakteru. Je potrebné vedieť, aké prostredie sa nachádza okolo nás, či už v byte, na úrade alebo v škole. Čo obsahujú predmety okolo nás. Všetko okolo nás sa zmenilo: stavebné materiály, nábytok, farby, povrchové materiály. Byty majú nižšie stropy než v minulosti, preto aj koncentrácia nebezpečných látok je v nich väčšia. Všeobecné znalosti sú preto veľmi dôležité pre vedomé formovanie postoja k starostlivosti o zdravie a životné prostredie.

Znečistené vnútorné ovzdušie sa v súčasnosti považuje za jeden z najvýznamnejších determinantov určujúcich kvalitu životného prostredia a verejného zdravia obyvateľov v krajinách EÚ. Z tohto dôvodu sa zameriavame na prevenciu a zníženie respiračných ochorení spôsobených znečisteným ovzduším u detí a mládeže, ktoré patria k najzraniteľnejšej skupine.

Aké ukazovatele meriame vo vnútornom ovzduší?

  • Chemické ukazovatele (formaldehyd, VOC, NO2, CO, CO2, radón, PAU, ozón, prachové častice - PM2,5 a PM10 atď.)
  • Biologické ukazovatele (napr. alergény, plesne a baktérie v prachu)
  • Fyzikálne ukazovatele (napr. teplota, relatívna vlhkosť)

Naše výsledky

Úrad verejného zdravotníctva SR sa zúčastnil 2 celoeurópskych projektov (SEARCH I a II, SINPHONIE) zameraných na sledovanie kvality vnútorného ovzdušia v európskych školách v rokoch 2006 až 2012. Účasť v projektoch je príkladom medzinárodnej spolupráce európskych krajín pri tvorbe a implementácii politík zameraných na zlepšovanie životného prostredia a zdravia obyvateľov s osobitným dôrazom na deti, pretože sú považované za najzraniteľnejšiu časť populácie.


Viac informácií: