Poradenská a konzultačná činnosť

Nič neovplyvní kvalitu života človeka viac ako jeho zdravotný stav. Stav zdravia je determinovaný okrem genetických vplyvov, spôsobu života ľudí, úrovne a stavu spoločnosti a zdravotníctva aj vplyvmi životného a pracovného prostredia. K ochrane a podpore svojho zdravia však môžu prispieť aj jednotlivci, ktorí sa stále viac zaujímajú o zdravotné riziká zo životného prostredia, o možné nepriaznivé dôsledky pôsobenia chemických a biologických látok, ale i fyzikálnych faktorov životného prostredia na svoje zdravie. Mnohé z týchto informácií im môžu poskytnúť odborníci verejného zdravotníctva z odborov Hygiena životného prostredia a zdravia.
Čítať celý článok

Konzultačná činnosť
Konzultačná činnosť odborných pracovníkov verejného zdravotníctva je veľmi intenzívna a rôznymi subjektmi veľmi vyhľadávaná. Viacnásobné konzultácie sú poskytované projektantom a architektom pri spracovávaní projektových dokumentácií, v územných a kolaudačných konaniach, orgánom samosprávy i orgánom štátnej správy v styčných problematikách. Zo strany verejnosti sú konzultácie najčastejšie zamerané na rozsah požiadaviek orgánov verejného zdravotníctva pri schvaľovaní stavieb v územnom a kolaudačnom konaní a pri posudkovej činnosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. ale i pri riešení iných problémov v životnom prostredí ich okolí.
Čítať celý článok