Konzultačná činnosť

Konzultačná činnosť odborných pracovníkov verejného zdravotníctva je veľmi intenzívna a rôznymi subjektmi veľmi vyhľadávaná. Viacnásobné konzultácie sú poskytované projektantom a architektom pri spracovávaní projektových dokumentácií, v územných a kolaudačných konaniach, orgánom samosprávy i orgánom štátnej správy v styčných problematikách. Zo strany verejnosti sú konzultácie najčastejšie zamerané na rozsah požiadaviek orgánov verejného zdravotníctva pri schvaľovaní stavieb v územnom a kolaudačnom konaní a pri posudkovej činnosti podľa zákona č. 355/2007 Z. z. ale i pri riešení iných problémov v životnom prostredí ich okolí.

Konzultačná činnosť k témam v kompetencii odboru HŽPaZ je poskytovaná pre fyzické osoby, podnikateľské subjekty, odbornú verejnosť, orgány štátnej správy a orgány samosprávy v styčných problematikách.

Odbory hygieny životného prostredia poskytujú konzultácie v okruhoch:

 • zásady a hygienické požiadavky pri
  • územnom plánovaní a umiestňovaní hygienicky významných stavieb,
  • určovaní osobitného režimu území a vymedzovaní a využívaní ochranných pásiem vodných zdrojov,
  • úprave a zásobovaní obyvateľstva zdravotne bezpečnou pitnou vodou a pri použití materiálov prichádzajúcich do styku s pitnou vodou,
  • prevádzke prírodných a umelých kúpalísk,
  • zabezpečení hygienicky vyhovujúcej kvality  vnútorného prostredia budov nevýrobného charakteru;
 • požiadavky orgánov verejného zdravotníctva v územnom a kolaudačnom konaní stavieb;
 • príprava projektovej dokumentácie stavieb;
 • požiadavky orgánov verejného zdravotníctva pri vydávaní rozhodnutí na uvedenie priestorov do prevádzky spadajúcich do kompetencií odboru;
 • náležitosti prevádzkových poriadkov jednotlivých druhov zariadení spadajúcich do kompetencií odboru;
 • požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností (pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách); prevádzkovanie krematória; prevádzkovanie pohrebnej služby; prevádzkovanie pohrebiska; prevádzkovanie balzamovania a konzervácie; hodnotenie vplyvov na verejné zdravie; hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia.