Poradenská a konzultačná činnosť

Nič neovplyvní kvalitu života človeka viac ako jeho zdravotný stav. Stav zdravia je determinovaný okrem genetických vplyvov, spôsobu života ľudí, úrovne a stavu spoločnosti a zdravotníctva aj vplyvmi životného a pracovného prostredia. K ochrane a podpore svojho zdravia však môžu prispieť aj jednotlivci, ktorí sa stále viac zaujímajú o zdravotné riziká zo životného prostredia, o možné nepriaznivé dôsledky pôsobenia chemických a biologických látok, ale i fyzikálnych faktorov životného prostredia na svoje zdravie. Mnohé z týchto informácií im môžu poskytnúť odborníci verejného zdravotníctva z odborov Hygiena životného prostredia a zdravia.

Vplyv kvality životného prostredia a životných podmienok na zdravie jednotlivca i spoločnosti sa považuje za preukázaný. Životné prostredie je zaraďované medzi základné determinanty zdravia a pojem environmentálne zdravie sa dostáva stále viac do povedomia
nielen odbornej, ale i laickej verejnosti. 

Svetová zdravotnícka organizácia definuje environmentálne zdravie ako faktory ľudského
zdravia a chorôb, ktoré sú podmienené životným prostredím. Ochrane, podpore a rozvoju environmentálneho zdravia sa v systéme verejného zdravotníctva venuje najmä odbor hygieny životného prostredia a zdravia, usmerňovaním vytvárania takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane a podpore zdravia človeka a k znižovaniu zdravotných rizík zo životného prostredia.

K ochrane a podpore svojho zdravia však môžu prispieť aj jednotlivci, ktorí sa stále viac zaujímajú o zdravotné riziká zo životného prostredia, o možné nepriaznivé dôsledky pôsobenia chemických a biologických látok, ale i fyzikálnych faktorov životného prostredia
na svoje zdravie. Dostupnosť hodnoverných informácií v tejto oblasti môže napomôcť verejnosti k nepreceňovaniu, alebo naopak k nepodceňovaniu zdravotných rizík zo životného prostredia, ale i pri rozhodovaní zameranom napr. na zmenu životného štýlu, s cieľom znížiť na individuálnej úrovni mieru zaťaženia faktormi životného prostredia.

Na odboroch životného prostredia a zdravia a v špecializovaných poradniach environmentálneho zdravia môže dostať odpovede na svoje dotazy a obavy o svoje zdravie aj osoby s citlivým vnímaním voči svojmu zdraviu a životnému prostrediu ....

Poskytované sú informácie z problematiky:

 • kvality vonkajšieho ovzdušia z hľadiska vplyvu na zdravie,
 • kvality vnútorného prostredia budov nevýrobného charakteru
 • kvality pitnej vody,
 • kvality vody využívanej na kúpanie,
 • hluku v životnom prostredí,
 • požiadaviek na hygienu bývania,
 • zariadení využívaných verejnosťou (zariadenia starostlivosti o ľudské telo; telovýchovno-športové zariadenia, kúpaliská)

Poradne environmentálneho zdravia sú zriadené pri Odboroch hygieny životného prostredia a zdravia ÚVZ SR a RÚVZ v SR. Na konkrétnu poradňu sa môžete obrátiť dvomi spôsobmi:

 • Dotazy zaslať na webové sídlo úradu verejného zdravotníctva.
  www......link na všetky weby.....
  Odpoveď na Vaše dotazy dostanete elektronicky.
 • Objednať sa na konzultáciu na konkrétny termín na telefónnych číslach úradov. 
  www......link na všetky tel čísla???..

Poradenstvo a konzultácie sú bezplatné.