Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie

Laboratóriá vo verejnom zdravotníctve

Laboratórne zložky vo verejnom zdravotníctve sú zriadené v Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a v jedenástich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ v SR“) – BA mesto, TT, TN, NR, ZA, KN, PD, BB, PO, PP, KE.

Laboratórne pracoviská zabezpečujú analýzy a merania pre účely výkonov spojených s ochranou zdravia v rozsahu, ktorý vymedzuje zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vednom odbore lekárska mikrobiológia (ďalej len „LM“), chemické analýzy (ďalej len „CHA“), mikrobiológia životného prostredia (ďalej len „MŽP“), biológia životného prostredia (ďalej len „BŽP“), fyzikálne faktory (ďalej len „FF“) a v odbore radiačnej ochrany (ďalej len „RO“).

Pracoviská LM sú zriadené v troch úradoch verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, RÚVZ BB a RÚVZ KE) a takmer výlučne sú to NRC pre surveillance povinne hlásených ochorení. Virologické laboratóriá LM zabezpečujú kompletnú virologickú diagnostiku týchto ochorení.
Dôležitým faktom je, že pracoviská LM majú postavenie národných laboratórií, ktoré sú riadené ECDC (prípadne spadajú priamo pod WHO) a majú svoje povinnosti nezastupiteľné inými laboratóriami v rezorte, ako aj mimo rezortu.

Pracoviská objektivizácie faktorov životných podmienok - CHA, MŽP a BŽP, sú zriadené v ÚVZ SR a vo všetkých vyššie uvedených RÚVZ v SR, s výnimkou RÚVZ Komárno, kde je zriadené jediné NRC pre Vibrionaceae a RÚVZ Prievidza, kde sú zriadené dve špecializované pracoviská: NRC pre termotolerantné améby (pracovisko BŽP a MŽP) a NRC pre problematiku uhoľných baní.

Pracoviská FF sú zriadené v ÚVZ SR a v jedenástich vyššie uvedených RÚVZ v SR:

  • meranie hluku (ÚVZ SR a všetky uvedené RÚVZ)
  • meranie vibrácií v pracovnom prostredí (ÚVZ SR, RÚVZ KE, ZA a PO), v životnom prostredí (ÚVZ SR)
  • meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy (všetky okrem RÚVZ PP, NR, PO a TN)
  • meranie osvetlenia (všetky okrem RÚVZ NR, PD, TN a PP)
  • meranie elektromagnetických polí (ÚVZ SR a RÚVZ KE)
  • meranie laserov (ÚVZ SR)
  • meranie UV žiarenia - soláriá (ÚVZ SR, RÚVZ KE, TN,PO a BB), UV žiarenie v pracovnom prostredí (ÚVZ SR)

Pracoviská RO sú zriadené v troch úradoch verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, RÚVZ BB, KE)