Organizačné zabezpečenie na ÚVZ SR

Laboratórne zložky vo verejnom zdravotníctve sú zriadené v jedenástich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ v SR“) – BA mesto, TT, TN, NR, ZA, KN, PD, BB, PO, PP, KE.

Laboratórne pracoviská zabezpečujú analýzy a merania vo vednom odbore lekárska mikrobiológia (ďalej len „LM“), chemické analýzy (ďalej len „CHA“), mikrobiológia životného prostredia (ďalej len „MŽP“), biológia životného prostredia (ďalej len „BŽP“), fyzikálne faktory (ďalej len „FF“) a v odbore radiačnej ochrany (ďalej len „RO“).

Pracoviská lekárskej mikrobiológie sú zriadené v okrem ÚVZ SR aj v dvoch regionálnych úradoch verejného zdravotníctva RÚVZ BB a RÚVZ KE a takmer výlučne sú to NRC pre surveillance povinne hlásených ochorení.

Pracoviská objektivizácie faktorov životných podmienok - CHA, MŽP a BŽP, sú zriadené v ÚVZ SR a vo všetkých vyššie uvedených RÚVZ v SR, s výnimkou RÚVZ Komárno, kde je zriadené jediné NRC pre Vibrionaceae a RÚVZ Prievidza, kde sú zriadené dve špecializované pracoviská: NRC pre termotolerantné améby (pracovisko BŽP a MŽP) a NRC pre problematiku uhoľných baní.

Pracoviská fyzikálnych faktorov sú zriadené v ÚVZ SR a v jedenástich vyššie uvedených RÚVZ v SR

Pracoviská radiačnej ochrany sú zriadené v okrem ÚVZ SR aj v  dvoch regionálnych úradoch verejného zdravotníctva RÚVZ BB a RÚVZ KE