Organizačné zabezpečenie na ÚVZ SR

Laboratórne zložky zriadené v Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) zabezpečujú analýzy a merania vo vednom odbore lekárska mikrobiológia (ďalej len „LM“), chemické analýzy (ďalej len „CHA“), mikrobiológia životného prostredia (ďalej len „MŽP“), biológia životného prostredia (ďalej len „BŽP“), fyzikálne faktory (ďalej len „FF“) a v odbore radiačnej ochrany (ďalej len „RO“).

Útvary ÚVZ SR