Národná správa o kvalite vody na kúpanie a kúpaliskách

Národná správa o kvalite vody na kúpanie a kúpaliskách obsahuje podrobné informácie a prehľad všetkých vodných plôch využívaných na kúpanie na Slovensku za uplynulý rok. Národná správa sa zverejňuje každoročne v prvej polovici nasledujúceho roku a je súčasťou výročnej správy o činnosti úradov verejného zdravotníctva za príslušný rok.