Kvalita vody na kúpanie

Kvalita vody na kúpanie sa zisťuje a hodnotí na základe vybraných ukazovateľov kvality, ktoré sa stanovujú osobitne pre umelé kúpaliská a prírodné vodné plochy. Najväčšia pozornosť sa venuje mikrobiologickým a biologickým ukazovateľom, ale v prípade bazénov sa zisťuje napr. aj prítomnosť látok používaných na úpravu vody. Početnosť kontroly jednotlivých ukazovateľov kvality vody na kúpanie prevádzkovateľmi kúpalísk určuje platná vyhláška. Výsledky analýz sú prevádzkovatelia kúpalísk povinní predkladať príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. V prípade, že sa analýzou zistí prekročenie niektorého z ukazovateľov kvality vody na kúpanie, je prevádzkovateľ kúpaliska povinný výsledky oznámiť bezodkladne a spolu s opatreniami, ktoré na obnovenie kvality vody na kúpanie vykonal.

Dodržiavanie hygienických požiadaviek na kvalitu vody na kúpanie sledujú orgány verejného zdravotníctva počas celého roka. Osobitnú pozornosť je vzhľadom na nárast prevádzky sezónnych zariadení s vysokou návštevnosťou venujú počas kúpacej sezóny. Nevyhovujúca voda na kúpanie môže byť totiž faktorom prenosu ochorení prenosných vodou a môže predstavovať pre rekreantov zdravotné riziko, preto je zabezpečenie jej kvality počas pobytu pri vode základnou úlohou. Okrem prevádzkovateľov kúpalísk môžu k jej zachovaniu prispieť aj samotní návštevníci zariadení, ktorí sú v podstate najvýznamnejším kontaminujúcim faktorom napr. bazénových vôd. Nerešpektovaním pokynov pre osprchovanie pred vstupom do bazénov sa z povrchu organizmu dostáva do vody na kúpanie množstvo mikroorganizmov a organických látok ako sú pot, moč, sliny, mazové a slizové výlučky, zbytky kozmetických a opaľovacích prípravkov, ale i vlasy, zvyšky z povrchu kože a textílií.