Lekárska mikrobiológia

Laboratóriá odboru LM sú zamerané na nadstavbovú diagnostiku v odbore lekárskej mikrobiológie a zabezpečujú laboratórnu diagnostiku vybraných nákaz, ktorých analýzy slúžia pre epidemiologickú surveillance a kontrolu prenosných ochorení na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Výkonom špeciálnych vyšetrení a laboratórnych analýz pripravujú podklady pre ďalšie odbory a riadiace zložky ÚVZ SR, ktorý je koordinátorom činností, kontaktným miestom a partnerom Európskej Komisie pre surveillance a kontrolu infekčných ochorení na Slovensku v rámci sietí pre surveillance a kontrolu infekčných ochorení.