Úvodná informácia o lekárskej mikrobiológii

Lekárska mikrobiológia vo verejnom zdravotníctve

Lekárska mikrobiológia (ďalej len „LM“) vo verejnom zdravotníctve je zriadená v troch úradoch:

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR) v Bratislave,
  • RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
  • RÚVZ so sídlom v Košiciach

Úrady nie sú poskytovateľom lekárskej starostlivosti, avšak vykonávajú vyšetrenia biologického materiálu od pacientov buď ako primárne vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy, alebo realizujú nadstavbovú diagnostiku povinne hlásených infekčných ochorení.

Virologické laboratóriá LM, ako jediné pracoviská v rezorte zdravotníctva, zabezpečujú kompletnú virologickú diagnostiku povinne hlásených ochorení. Dôležitým faktom je, že laboratóriá LM vo verejnom zdravotníctve majú postavenie národných laboratórií, ktoré sú riadené ECDC (prípadne spadajú priamo WHO) a majú svoje povinnosti nezastupiteľné inými laboratóriami v rezorte, ako aj mimo rezortu.

Úrady verejného zdravotníctva, ako orgány na podporu a ochranu zdravia verejnosti, sú pracoviskami, ktoré musia reagovať na vzniknuté krízové situácie. V pôsobnosti LM, okrem zabezpečenia surveillance aj náhle vypuknutých infekčných ochorení v medzinárodnom kontexte, je to aj problematika spracovania rizikových zásielok na prítomnosť nebezpečných biologických agens. Špecializované laboratóriá LM vo všetkých troch úradoch zabezpečujú spracovávanie a  diagnostiku podozrivých zásielok a materiálov na prítomnosť spór Bacillus anthracis v rámci nepretržitej prevádzky napojenej na integrovaný záchranný systém SR.

Pracoviská LM zabezpečujú diagnostiku klinického materiálu od pacientov takmer výhradne prostredníctvom NRC, prípadne pridružených špecializovaných laboratórií.

NRC organizačne začlenené do odboru lekárskej mikrobiológie sú národné laboratóriá, ktoré diagnosticky zabezpečujú surveillance povinne hlásených infekčných ochorení. Sú to vysoko špecializované pracoviská, ktoré zabezpečujú nadstavbovú bakteriologickú, virologickú a parazitologickú diagnostiku vybraných nákaz a v spolupráci s odborom epidemiológie tiež realizáciu Imunizačného programu v Slovenskej republike. Tieto pracoviská zabezpečujú medzinárodnú spoluprácu vrátane požadovaných analýz a hlásení do regionálnych pracovísk a sietí  EÚ a Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“) , pričom realizujú v praxi úlohy a odporúčania WHO a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“) pri eliminácii, eradikácii a kontrole závažných infekčných ochorení. V rámci spolupráce v medzinárodných sieťach absolvujú pravidelne externé porovnávacie testy na vykonávané skúšky, pričom výsledky týchto testov jednoznačne poukazujú na to, že NRC spĺňajú požadovanú úroveň národných diagnostických pracovísk.

Všetky NRC odboru lekárskej mikrobiológie pracujú v súlade s ISO/IEC 17025:2005 a majú vydané osvedčenie o akreditácii skúšok klinickej mikrobiológie, virológie a molekulárnej biológie v biologickom materiáli a odpadových vodách, čo taktiež svedčí o vysokej kvalite laboratórnej diagnostiky a systému manažérstva v týchto pracoviskách. 

Hlavné ciele:

  • monitorovanie pôvodcov prenosných ochorení cirkulujúcich v populácii
  • zavádzanie a aplikácia nových molekulárno-biologických metód do laboratórnej praxe v zmysle   nových diagnostických štandardov odporúčaných WHO a ECDC, čo prispieva ku zvyšovaniu kvality preventívnych programov
  • zaisťovanie relevantných vzoriek na fenotypizačné a genotypizačné analýzy z hľadiska určenia možnej klonálnej príbuznosti izolovaných pôvodcov ochorení v spolupráci s klinickými laboratóriami a  s laboratóriami na báze RÚVZ 
  • spolupráca s odborom epidemiológie pri vyšetrovaní epidemického procesu šírenia a detekcii zdrojov infekcií (zabezpečenie odberu biologických materiálov, izolátov bakteriálnych a   vírusových pôvodcov ochorení na mikrobiologickú analýzu)