Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

Okrem faktorov životného a pracovného prostredia je verejné zdravie významne ovplyvňované ďalšími determinantmi zdravia, ako sú faktory ekonomické (životná úroveň, kúpyschopnosť obyvateľstva), sociálne (zamestnanosť, dostupnosť bývania,
dostupnosť a úroveň vzdelávania), vplyvy psychologické, spôsob života a podmienky pre zdravý spôsob života, ale i dostupnosť zdravotníckych služieb a úroveň ochrany a podpory zdravia. Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie „Health impact assesment“,
orgány verejného zdravotníctva využívajú ako účinný nástroj na ochranu verejného zdravia.
Čítať celý článok