Praktické informácie a FAQ / Zaujímavé odkazy

Hodnotenie vplyvov na zdravie bolo široko diskutované na niekoľkých medzinárodných stretnutiach a konferenciách i v pracovných skupinách Svetovej zdravotníckej organizácie, najmä Európskeho centra pre zdravotnú politiku. Výsledkom bola dohoda o náplni tohto procesu vyjadrená v Gothenburskom dokumente o dohode o posudzovaní vplyvov na zdravie, podpísanom v Gothenburgu, Švédsko, v decembri 1999. Tento dokument zdôrazňuje potrebu zavádzania HIA (Health Impact assesment), upravuje základné pojmy, definície a postupy HIA.

Bola prijatá definícia: „Hodnotenie vplyvov na zdravie je kombinácia postupov, metód a nástrojov, ktoré umožňujú identifikovať, merať a ovplyvňovať budúce dosahy súčasných politík, zákonov, stratégií, projektov a plánov na zdravie populácie“. Táto definícia znamená, že hodnotenie vplyvov má byť flexibilné, aby sa mohlo flexibilne prispôsobiť rozdielnym situáciám, kde je potrebné možné vplyvy na zdravie preskúmať. Pri stratégii, politike ide o stanovenie smerovania, ktorým sa vláda alebo organizácia snaží
dosiahnuť stanovené ciele. Zdravotné vplyvy tu môžu byť zapracované s ohľadom na celkové aspekty, najmä formou porovnávania, alternatívami riešenia. Ďalším príkladom je program, čo znamená sériu súvisiacich aktivít, ktoré uvádzajú politiku do života. Projekt predstavuje samostatnú aktivitu v rámci programu. Na úrovni programu alebo projektu je možné hodnotiť zdravotné vplyvy ako špecifické pre určitú lokalitu alebo komunitu.

V legislatíve SR je hodnotenie vplyvov na verejné zdravie definované v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť predpokladané priame a nepriame vplyvy politík, stratégií, programov, projektov a navrhovaných činností na zdravie populácie. Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku sa v odborných kruhoch ujal anglický termín používaný na označenie vplyvov na zdravie „Health impact assesment“ a jeho skratka HIA.

HIA je určené na ovplyvnenie rozhodovania tak, že bude činnosti, politiku, programy vo všetkých oblastiach viesť k zlepšeniu, nie k poškodzovaniu zdravia. Cieľom je maximalizovať prínosy pre zdravie a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na zdravie. Výsledkom HIA je záver, či hodnotený návrh projektu, programu, činnosti... je akceptovateľný z hľadiska ochrany zdravia.

Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie možno vykonať ako minimálne, alebo maximálne. Minimálne HIA sa vykoná na základe informácií a údajov, ktoré sú dostupné. Maximálne HIA sa vykoná na základe podrobných informácií o možných vplyvoch na zdravie, údajov z podobných hodnotení vplyvov a údajov dostupných z prospektívnych epidemiologických štúdií alebo toxikologických štúdií, ako aj analýzy údajov spracovaných na účel tohto hodnotenia, ktorými môžu byť hluková štúdia, emisno-imisná rozptylová štúdia, alebo iné štúdie.

Povinnosť právnických a fyzických osôb zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia alebo hodnotenie vplyvov na verejné zdravie upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Podľa citovaného zákona hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je povinný zabezpečiť predkladateľ návrhu, pri jeho predložení príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak sa pri posudzovaní preukáže, že navrhovaná činnosť môže mať vplyv na verejné zdravie a príslušný orgán verejného zdravotníctva vyžiada predloženie hodnotenia.

Povinnosť zabezpečiť hodnotenie vplyvov na verejné zdravie má každý subjekt, ktorý je predkladateľom návrhu politiky, stratégie, programu národného a regionálneho významu, projektov investičných zámerov a činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okrem činností podliehajúcich posudzovaniu podľa tohto zákona je ďalej potrebné vykonať hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pri tvorbe rozvojových plánov a územných plánov miest a obcí, ale aj pri investičných a iných aktivitách a zámeroch v prípade keď sa predpokladá ich významný vplyv na verejné zdravie obyvateľov dotknutej lokality, alebo jej časti (citlivej alebo znevýhodnenej skupiny). 
Posúdenie potreby vykonania HIA a jeho vyžiadanie je v kompetencii príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Odborná spôsobilosť na vykonávanie hodnotenia

Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonáva hodnotiteľ, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. Komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanovuje Úrad verejného zdravotníctva SR.
Predpokladom pre získanie osvedčenia je zákonom č. 355/2007 Z. z. predpísané vzdelanie a úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa vydávajú na dobu neurčitú. ÚVZ SR zverejňuj na svojom web sídle: www.uvzsr.sk zoznam odborne spôsobilých osôb v registri odborne spôsobilých osôb na vykonávanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a odborne spôsobilých osôb na hodnotenie zdravotných rizík. Odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel.

Vykonávacím predpisom je vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Kompetencie orgánov verejného zdravotníctva na úseku posudzovania vplyvov na verejné zdravie upravuje zákon č. 355/2007 Z. z. , podľa ktorého:

  • Úrad verejného zdravotníctva SR posudzuje potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na národnej a na regionálnej úrovni a posudzuje hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na národnej a na regionálnej úrovni;
  • RÚVZ v SR posudzujú potrebu vykonania hodnotenia vplyvov na verejné zdravie na regionálnej a na miestnej úrovni a posudzujú hodnotenie vplyvov na verejné zdravie na regionálnej a na miestnej úrovni.

Príslušný orgán verejného zdravotníctva vykoná posúdenie potreby vykonania HIA a môže vyžiadať jeho vykonanie:

  • Pri posudkovej činnosti a vydávaní záväzných stanovísk k: územnoplánovacím podkladom, ak boli predložené na posúdenie; návrhom územných plánov, návrhom na územné konanie alebo návrhom na zmenu v užívaní stavieb;
  • Pri vydávaní záväzných stanovísk k návrhom predloženým na posúdenie v rámci stanoviska k oznámeniu strategického dokumentu alebo v rámci stanoviska k zámeru pre navrhovanú činnosť, predložených v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (proces EIA a proces SEA);
  • K ďalším návrhom, ak sa preukáže že možno očakávať ich významný vplyv na zdravie. Predkladateľ návrhu predkladá hodnotiacu správu z vykonaného hodnotenia príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ktorý si hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vyžiadal.

Závery z posúdenia potreby vykonania vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotiaca správa z hodnotenia vplyvov na verejné zdravie ak bolo hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonané, sú jedným z podkladov pre záväzné stanovisko, ktoré vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva.