Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

Okrem faktorov životného a pracovného prostredia je verejné zdravie významne ovplyvňované ďalšími determinantmi zdravia, ako sú faktory ekonomické (životná úroveň, kúpyschopnosť obyvateľstva), sociálne (zamestnanosť, dostupnosť bývania,
dostupnosť a úroveň vzdelávania), vplyvy psychologické, spôsob života a podmienky pre zdravý spôsob života, ale i dostupnosť zdravotníckych služieb a úroveň ochrany a podpory zdravia. Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie „Health impact assesment“,
orgány verejného zdravotníctva využívajú ako účinný nástroj na ochranu verejného zdravia.

Dohoda o náplni procesu Hodnotenia vplyvov na zdravie je vyjadrená v Gothenburskom dokumente o dohode o posudzovaní vplyvov na zdravie, ktorý bol podpísaný v Gothenburgu vo Švédsku, v decembri 1999, pod vedením Svetovej zdravotníckej organizácie. Tento dokument zdôrazňuje potrebu zavádzania HIA (Health Impact assesment), upravuje základné pojmy, definície a postupy HIA.

Bola prijatá definícia: „Hodnotenie vplyvov na zdravie je kombinácia postupov, metód a nástrojov, ktoré umožňujú identifikovať, merať a ovplyvňovať budúce dosahy súčasných politík, zákonov, stratégií, projektov a plánov na zdravie populácie“.

Táto definícia znamená, že hodnotenie vplyvov má byť flexibilné, aby sa mohlo flexibilne prispôsobiť rozdielnym situáciám, kde je potrebné možné vplyvy na zdravie preskúmať. Pri stratégii, politike ide o stanovenie smerovania, ktorým sa vláda alebo organizácia snaží dosiahnuť stanovené ciele. Zdravotné vplyvy tu môžu byť zapracované s ohľadom na celkové aspekty, najmä formou porovnávania, alternatívami riešenia. Ďalším príkladom je program, čo znamená sériu súvisiacich aktivít, ktoré uvádzajú politiku do života. Projekt predstavuje samostatnú aktivitu v rámci programu. Na úrovni programu alebo projektu je možné
hodnotiť zdravotné vplyvy ako špecifické pre určitú lokalitu alebo komunitu.

Podobne ako v iných krajinách, aj na Slovensku sa v odborných kruhoch ujal anglický termín používaný na označenie vplyvov na zdravie „Health impact assesment“ a jeho skratka HIA V legislatíve SR je hodnotenie vplyvov na verejné zdravie definované v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako súbor nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť predpokladané priame a nepriame vplyvy politík, stratégií, programov, projektov a navrhovaných činností na zdravie populácie.

HIA je určené na ovplyvnenie rozhodovania tak, že bude činnosti, politiku, programy vo všetkých oblastiach viesť k zlepšeniu, nie k poškodzovaniu zdravia. Cieľom je maximalizovať prínosy pre zdravie a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na zdravie. Výsledkom HIA je záver, či hodnotený návrh projektu, programu, činnosti... je akceptovateľný z hľadiska ochrany zdravia.

Zákon č. 355/2007 Z. z. upravuje aj povinnosť právnických a fyzických osôb zabezpečiť hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia alebo hodnotenie vplyvov na verejné zdravie.

Podľa citovaného zákona hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je povinný zabezpečiť predkladateľ návrhu, pri jeho predložení príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak sa pri posudzovaní preukáže, že navrhovaná činnosť môže mať vplyv na verejné zdravie a príslušný orgán verejného zdravotníctva vyžiada predloženie hodnotenia.

Povinnosť zabezpečiť hodnotenie vplyvov na verejné zdravie má každý subjekt, ktorý je predkladateľom návrhu politiky, stratégie, programu národného a regionálneho významu, projektov investičných zámerov a činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Okrem činností podliehajúcich posudzovaniu podľa tohto zákona je ďalej potrebné vykonať hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pri tvorbe rozvojových plánov a územných plánov miest a obcí, ale aj pri investičných a iných aktivitách a zámeroch v prípade keď sa predpokladá ich významný vplyv na verejné zdravie obyvateľov dotknutej lokality, alebo jej časti (citlivej alebo znevýhodnenej skupiny).

Posúdenie potreby vykonania HIA a jeho vyžiadanie je v kompetencii príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vykonáva hodnotiteľ, ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. Komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti ustanovuje Úrad verejného zdravotníctva SR.

Predpokladom pre získanie osvedčenia je zákonom č. 355/2007 Z. z. predpísané vzdelanie a úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa vydávajú na dobu neurčitú. ÚVZ SR zverejňuj na svojom web sídle: www.uvzsr.sk zoznam odborne spôsobilých osôb v registri odborne spôsobilých osôb na vykonávanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie a odborne spôsobilých osôb na hodnotenie zdravotných rizík. Odborná spôsobilosť sa môže preukázať aj dokladom z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel.

Vykonávacím predpisom je vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.