Hlukové mapy a akčné plány

Strategické hlukové mapy (príp. hlukové mapy) opisujú existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu v okolí hlavných významných zdrojov hluku vyjadrenú hlukovými indikátormi za pomoci špecializovaného výpočtového software. V nadväznosti na výsledky hlukového mapovania sa príjmu akčné plány ochrany pred hlukom s cieľom prevencie a znižovania hluku vo vonkajšom prostredí za pomoci navrhovaných opatrení uvedených v akčnom pláne.
Čítať celý článok