Hlukové mapy a akčné plány

Strategické hlukové mapy (príp. hlukové mapy) opisujú existujúcu, predchádzajúcu alebo predpokladanú hlukovú situáciu v okolí hlavných významných zdrojov hluku vyjadrenú hlukovými indikátormi za pomoci špecializovaného výpočtového software. V nadväznosti na výsledky hlukového mapovania sa príjmu akčné plány ochrany pred hlukom s cieľom prevencie a znižovania hluku vo vonkajšom prostredí za pomoci navrhovaných opatrení uvedených v akčnom pláne.

Hlukové mapovanie sa vykonáva v súlade so smernicou 2002/49/ES (Environmental Noise Directive – END) vo všetkých krajinách Európskej únie v pravidelných päťročných cykloch, pričom prvé kolo hlukového mapovania sa konalo v roku 2006. Smernica 2002/49/ES sa vzťahuje na hluk vo vonkajšom prostredí, ktorému sú ľudia vystavení najmä v zastavaných obytných oblastiach, verejných parkoch, v tichých oblastiach v aglomerácii alebo v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných území s osobitnou ochranou pred hlukom. V nadväznosti na smernicu prijala Slovenská republika zákon č. 2/2005 Z. z., v ktorom vyčleňuje povinné subjekty zodpovedné za vypracovanie hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom. Povinné subjekty sú následne povinné odovzdať hlukové mapy a akčné plány Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý zabezpečuje reporting hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom pre Európsku Komisiu.

Predmetom strategického hlukového mapovania sú nasledujúce zdroje hluku:

  • väčšie pozemné komunikácie – vybrané úseky ciest, po ktorých ročne prejde viac ako 3 000 000 vozidiel
  • väčšie železničné dráhy – vybrané úseky železníc, po ktorých prejde ročne viac ako 30 000 vlakov
  • väčšie letiská – vybrané letiská v krajine, ktoré zaznamenávajú ročne viac ako 50 000 odletov a príletov
  • aglomerácie s viac ako 100 000 obyvateľmi a v nich všetky pozemné komunikácie, železnice, letiská a priemyselné zdroje

Pre zaistenie spoločného prístupu členských štátov k hodnoteniu hluku vo vonkajšom prostredí je nutné použiť harmonizované ukazovatele hluku. Akčné hodnoty týchto ukazovateľov si členské štáty stanovujú individuálne s prihliadnutím k zásadám prevencie a zachovaniu tichých oblastí.

Smernica END definuje hlukové indikátory nasledovne:

  • Ldvn; Lden (hlukový indikátor pre deň-večer-noc; day-evening-night) – hlukový indikátor pre celkové obťažovanie; v slovenskej legislatíve sa pre tento hlukový parameter používa označenie Ldvn,
  • Ldeň (hlukový indikátor pre deň) – hlukový indikátor obťažovania hlukom počas dňa,
  • Lvečer (hlukový indikátor pre večer) – hlukový indikátor obťažovania hlukom počas večera,
  • Lnoc (hlukový indikátor pre noc) – hlukový indikátor pre posúdenie miery rušenia spánku.

Akčná hodnota Ldvn a Lnoc je hodnota určená členským štátom, pri ktorej prekročení zvažujú príslušné orgány (územná samospráva, správcovia pozemných komunikácií, prevádzkovatelia železničných dráh a letísk) zaviesť opatrenia na zníženie hluku. Akčné hodnoty sa môžu líšiť pre rôzne typy hluku (hluk z cestnej, železničnej alebo leteckej dopravy, priemyselná činnosť atď.), pre rôzne prostredia a rôznu citlivosť vnímania hluku obyvateľmi.

Akčné hodnoty definované pre Slovenskú republiku:

Zdroje hluku Akčné hodnoty hlukových indikátorov (dB)
Vonkajšie prostredie Vonkajšie prostredie s osobitnou
ochranou pred hlukom
  Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
priemysel 55 50 50 45
letiská 65 55 55 45
pozemné
komunikácie
65 55 50 45
železničné dráhy 65 55 50 45