Elektromagnetické pole

Ochrana zamestnancov pred elektromagnetickým poľom pri práci: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 34, § 52 ods. 1)
 • Nariadenie vlády SR č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení NV SR č. 334/2020 Z. z.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/209/20201124 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod C).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 
   

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 34) v súlade s nariadením vlády SR č. 209/2016 Z. z. ustanovuje: 
zamestnávateľ, ktorý používa zdroj elektromagnetického poľa alebo prevádzkuje zdroj elektromagnetického poľa, je povinný zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia expozíciu zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov.

Výnimku z požiadaviek ustanovených osobitným predpisom povolí príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti zamestnávateľa alebo príslušného ministerstva.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri expozícii elektromagnetickému poľu sú upravené v  prílohe č. 1, bod C vyhlášky  MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

NARIADENIE VLÁDY SR č. 209/2016 Z. z. ustanovuje: 
minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu s frekvenciou od 0 Hz do 300 GHz na pracovisku a na predchádzanie rizikám, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou elektromagnetickému poľu.
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na priame biofyzikálne účinky a nepriame účinky krátkodobej expozície elektromagnetickému poľu na ľudský organizmus. Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa nevzťahujú na účinky v dôsledku ich dlhodobého pôsobenia ani na riziká, ktoré môžu vznikať pri kontakte s neizolovaným vodičom.

POSUDOK O RIZIKU (§ 4) 
Zamestnávateľ vypracuje posudok o riziku a určí opatrenia, ktoré sa vykonajú podľa § 5. Ak v dôsledku povahy a rozsahu rizika súvisiaceho s elektromagnetickým poľom nie je potrebné ďalšie posúdenie rizík, zamestnávateľ túto skutočnosť uvedie v posudku o riziku spolu s odôvodnením.
Zamestnávateľ je povinný posudok o riziku v potrebnom rozsahu aktualizovať, najmä ak sa na pracovisku alebo v pracovných postupoch uskutočnili významné zmeny, ktoré by mohli spôsobiť neaktuálnosť tohto posudku, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu podľa § 8 ukázali, že je to potrebné.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (§ 9)
Zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje najmä

 1. posudok o riziku,
 2. zoznam zariadení, ktoré sú zdrojmi elektromagnetického poľa,
 3. pracovné postupy vrátane dĺžky trvania pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu,
 4. opatrenia pre jednotlivé pracovné činnosti s expozíciou elektromagnetickému poľu,
 5. zakázané činnosti a manipulácie,
 6. zoznam osôb oprávnených pracovať so zdrojmi elektromagnetického poľa,
 7. spôsob informovania zamestnancov o rizikách spojených s vykonávaním práce a o rizikách s expozíciou elektromagnetickému poľu vrátane opatrení.

LIMITNÉ A AKČNÉ HODNOTY EXPOZÍCIE ELEKTROMAGNETICKÉMU POĽU
Na ochranu zdravia zamestnancov sa ustanovujú limitné hodnoty expozície pre zdravotné a zmyslové účinky, a dolné a horné akčné hodnoty expozície, uvedené v § 3 a prílohách č. 2 a 3 nariadenia vlády SR č. 209/2016 Z. z.

Účinky na zdravie a bezpečnosť zamestnancov