ÚČINKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

Typ účinku elektromagnetických poli na ľudí závisí najmä od frekvencie a intenzity: v niektorých situáciách môžu byť dôležité aj ďalšie faktory, ako napríklad tvar vlny. Niektoré polia stimulujú zmyslové orgány, nervy a svaly, iné spôsobujú prehriatie tkanív. Účinky spôsobené prehrievaním sa označujú ako tepelné účinky, kým ostatné účinky sa označujú ako netepelné účinky
Všetky tieto účinky vykazujú prah, pod ktorým neexistuje žiadne riziko, a vystavenia pod týmto prahom nie sú nijako kumulatívne. Účinky vystavenia sú prechodné s obmedzením na trvanie vystavenia a po ukončení vystavenia pominú alebo sa znížia. To znamená, že po ukončení vystavenia neexistuje žiadne ďalšie zdravotné riziko.

 1. Priame účinky
  Priame účinky sú zmeny, ku ktorým dochádza u osoby následkom vystavenia elektromagnetickému poľu. 
  K priamym účinkom patria:
  • závrat a nevoľnosť následkom statických magnetických polí (bežne sa spájajú s pohybom, môžu sa však vyskytnúť aj v pokoji),
  • účinky na zmyslové orgány, nervy a svaly vyplývajúce z nízkofrekvenčných polí (do 100 kHz),
  • prehriatie celého tela alebo jeho častí vo vysokofrekvenčných poliach (10 MHz a vyššie); nad niekoľko GHz sa prehriate v stúpajúcej miere obmedzuje na povrch tela,
  • účinky na nervy, svaly a prehriatie vyplývajúce zo stredných frekvencií (100 kHz – 10 MHz).
    
 2. Dlhodobé účinky
  V súčasnosti nejestvuje vedecký dôkaz príčinnej súvislosti medzi dlhodobým pôsobením elektromagnetického poľa a zdravotnými zmenami.
   
 3. Nepriame účinky
  Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v dôsledku prítomnosti predmetov v poli, čoho výsledkom je ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia.  

  K nepriamym účinkom patrí:
  • interferencia s elektronickými zdravotníckymi zariadeniami a inými prístrojmi,
  • interferencia s aktívnymi implantovateľnými zdravotníckymi pomôckami alebo zariadeniami ako napríklad kardiostimulátory alebo defibrilátory,
  • interferencia so zdravotníckymi pomôckami na tele, ako sú inzulínové pumpy,
  • interferencia s pasívnymi implantátmi (umelé kĺby, klince, drôty alebo platničky z kovu),
  • riziko vymrštenia neupevnených feromagnetických predmetov v statických magnetických poliach,
  • neúmyselná iniciácia detonátorov,
  • požiare a explózie v dôsledku zapálenia horľavých alebo výbušných materiálov,
  • elektrický šok alebo popáleniny kontaktným prúdom, ak sa osoba dotkne vodivého objektu v elektromagnetickom poli, pričom jeden z nich je uzemnený a druhý nie.