Bezpečnosť výživových (potravinových) doplnkov

Výživové (potravinové) doplnky, ďalej len „VD“, sú potraviny určené na doplnenie prirodzenej (bežnej) stravy, ktoré sú koncentrovanými zdrojmi živín, ako sú vitamíny a minerálne látky alebo iné látky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, samostatne alebo v ich vzájomnej kombinácii.

Môžu obsahovať napr. vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, aminokyseliny, mastné kyseliny, vlákninu alebo rastlinné extrakty.

Umiestnia sa na trh v dávkovej forme, ako sú kapsuly, pastilky, tablety, pilulky, vrecúška s práškom, ampulky s tekutinami, fľašky s dávkovačom kvapiek a ostatné podobné formy tekutín a práškov navrhnuté tak, aby ich bolo možné brať v merateľných malých jednotkových množstvách.

Nie sú to lieky a nie sú určené na liečbu alebo prevenciu ľudských ochorení.

Všetky potraviny (t.j. aj VD) umiestnené na trhu Európskej únie musia byť bezpečné, tak ako ustanovuje čl. 14 nariadenia EP a Rady č. 178/2002.

Na základe skúseností z úradnej kontroly v EÚ sa na trhu EÚ nachádzajú okrem VD, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi aj rôzne produkty označené ako „VD“, ktoré však nevyhovujú definícii VD, nevyhovujú požiadavke bezpečnosti alebo ich konzumácia môže viesť k zdravotným rizikám a to u vybraných skupín obyvateľstva alebo aj u širokej verejnosti v prípade nesprávnej a nadmernej konzumácie. VD podliehajú kontrole v členských štátoch EÚ, informácie o zistených produktoch, ktoré nie sú bezpečné, sú uvedené napr. na portáli RASFF, na webovej stránke ÚVZ SR. 

Preto odporúčame pri výbere VD nasledovný postup:

 • vyberajte produkty z hodnoverných predajní / internetových predajní (hodnovernosť internetového obchodu s VD zistíte aj napr. na základe zverejnených informácií podľa § 6 ods. 4 zákona o potravinách),
 • uprednostňujte predajne / internetové predajne so sídlom v niektorom z členských štátov EÚ,
 • ďalším kritériom je, že povinné informácie o potravinách musia byť povinne uvedené v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný, t.j. v slovenskom jazyku,
 • pri výbere VD venujte obzvlášť pozornosť obsahu informácií na etikete (povinné informácie, ako dátum minimálnej trvanlivosti/dátum spotreby, návod na použitie, osobitné podmienky skladovania, netto množstvo, krajina pôvodu a ďalšie, nepovinné informácie, výživové a zdravotné a tvrdenia, informácie v súlade s § 17 výnosu MP SR a MZ SR č. 16826/2007-OL ako sú informácie a upozornenia, že ide o VD, ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť, VD sa musia uskladniť mimo dosahu malých detí, množstvo živín alebo iných deklarovaných látok vyjadrených na dávku VD musí byť totožné s odporúčanou dennou dávkou a ďalšie). V tejto spojitosti uvádzame užitočné linky internetových stránok Európskej únie:
 • pri výbere VD venujte pozornosť aj kontrole zloženia - odporúčame sa zamerať na obsah zakázaných látok, ktorých zoznam nájdete v prílohe III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006. Taktiež sa zamerajte na obsah povolených vitamínov a minerálnych látok a ich chemických foriem podľa konsolidovaného znenia smernice 2002/46 a na obsah prídavných látok, a povolenú formu podľa nariadenia EP a Rady 1333/2008, prípadne obsahu nových potravín, ktoré musia byť schválené Európskou komisiou a uvedené v únijnom zozname nových potravín. Využite užitočné linky internetových stránok Európskej únie o prídavných látkach v potravinách a ÚVZ SR o nových potravinách
 • neprekračujte odporúčanú dennú dávku VD uvedenú na etikete,
 • rešpektujte upozornenia na etikete, pre koho nie je VD určené (napr. nie je vhodné pre deti, tehotné ženy, prípadne dojčiace ženy, atď.),
 • opatrnosť je potrebná v prípade súbežnej konzumácie viacerých VD, prípadne VD a potraviny obohatenej napr. vitamínmi, pretože množstvá prijatých zložiek sa sčítavajú a môžu prekročiť bezpečné množstvá (napr. vit. D samostatne a ako súčasť multivitamínového VD),
 • opatrnosť je potrebná v prípade súbežnej konzumácie VD a liekov, v prípade pochybností (najmä ak beriete lieky) konzultujte konzumáciu VD so svojim všeobecným lekárom alebo lekárnikom.

Príkladmi zakázaných zložiek a nepovolených nových potravín v produktoch označených ako VD sú
-    Kanabidiol (CBD) – nepovolená nová potravina
-    Serrapeptáza – nepovolená nová potravina
-    5-HTP (5-hydroxytryptofán) – nepovolená nová potravina
-    L-alfa glycerylfosforylcholín (L-alfa GPC) – nepovolená nová potravina
-    Dinitrofenol (DNP) – nepovolená zložka
-    3, 3'-Diindolylmetán (DIM) – nepovolená nová potravina
-    Yohimbín – zakázaná látka podľa prílohy III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006
-    Aloe-emodín - zakázaná látka podľa prílohy III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006
-    Emodín – zakázaná látka podľa prílohy III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006
-    Efedrín – zakázaná látka podľa prílohy III nariadenia EP a Rady č. 1925/2006
-    Andarín (S-4) – zakázaná látka podľa prílohy k zákonu č. 397/2015 Z. z.
-    Enobosarm (ostarín, S-22) – zakázaná látka podľa prílohy k zákonu č. 397/2015 Z. z.
-    LGD-4033 (ligandrol) – zakázaná látka podľa prílohy k zákonu č. 397/2015 Z. z.
-    RAD140 (testolón) – selektívny modulátor androgénnych receptorov (SARM) zakázaný World Anti-Doping Agency (WADA) 
-    DMAA (1,3-Dimetylamín) – derivát amfetamínu zakázaný WADA 
-    Oktodrín (1,5-Dimetylhexylamín) – derivát amfetamínu zakázaný WADA 
-    Oxilofrín (Metylsynefrín) – stimulant zakázaný WADA 
-    Tadalafil, sildenafil – farmakologicky aktívne látky
-    Aspirín (kys. acetylsalicylová) – liek
Ďalšie informácie zverejnené na internetovej stránke ÚVZ SR týkajúce sa oznámení o nevyhovujúcich, škodlivých alebo nebezpečných výrobkoch – oznámenia o potravinách, nájdete tu.

Zoznam použitej literatúry

 1. EFSA. Potravinové doplnky
 2. EK. Pridanie vitamínov a minerálnych látok
 3. EÚ. 2024. Výživové a zdravotné tvrdenia
 4. EÚ. 2023. Označenie VD
 5. EÚ. 2023. Pravidlá pre označenie potravín
 6. EÚ. 2023. Výživové údaje
 7. EÚ. 2022. Prídavné látky v potravinách
 8. Nariadenie EP a Rady č. 178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
 9. Nariadenie EP a Rady č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín 
 10. Nariadenie EP a Rady č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách
 11. Nariadenie EP a Rady č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
 12. Nariadenie EP a Rady č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
 13. ÚVZ SR. Nové potraviny
 14. Výnos MP SR a MZ SR č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky (v znení č. 20374/2009-OL, č. 09015/2010-OL, č. 04178/2014-OL)
 15. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 16. WADA. Zoznam zakázaných látok a metód
 17. Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom