Nové potraviny - Novel Food

Nová potravina je akákoľvek potravina, ktorá nebola v EÚ pred 15.5.1997 vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu (pdf), bez ohľadu na dátum vstupu terajších členských štátov do EÚ a ktorá patrí aspoň do jednej z kategórií uvedených v definícii novej potraviny v nariadení EP a Rady č. 2015/2283 o nových potravinách (nariadenie).

Na trhu EÚ je možné umiestniť iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené EK a zaradené do únijného zoznamu nových potravín, alebo ktoré sa používajú v potravinách v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označenie.

Medzi povolené nové potraviny patria napr. semená šalvie, lykopénový oleorezín z rajčiakov, kvasnicové betaglukány, syntetický zeaxantín, výťažok z kohútieho hrebeňa, alebo sušené larvy múčiara obyčajného. Medzi nové potraviny patria aj potraviny, ktoré sú výsledkom výrobného postupu nepoužívaného pri výrobe potravín v EÚ pred 15.5.1997, ktorý spôsobuje významné zmeny v zložení alebo v štruktúre potraviny (napr. chlieb, mlieko ošetrené UV žiarením), ako aj potraviny pozostávajúce z umelo vyrobených materiálov.

Ak si prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nie sú istí, či potravina, ktorú chcú umiestniť na trh v EÚ, patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia o nových potravinách, konzultujú tento krok s príslušným orgánom členského štátu, v ktorom plánujú novú potravinu umiestniť na trh prvýkrát. Konzultačný postup na účely určenia, či nová potravina patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia o nových potravinách upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (VNK) č. 2018/456. Výsledky konzultačného procesu sa zverejňujú na internetovej stránke EK.

Žiadosti o povolenie umiestnenia na trh nových potravín tradičných potravín z tretej krajiny sa podávajú EK prostredníctvom elektronického systému. Zoznam podaných žiadostí je zverejnený tu.

Požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami o povolenie umiestnenia novej potraviny a tradičnej potraviny z tretích krajín na trh EÚ upravujú VNK 1 a 2.

Zoznam VNK, ktorými sa v súlade s článkom 10 ods. 6 nariadenia ukončuje postup povoľovania umiestnenia novej potraviny alebo tradičnej potraviny z tretej krajiny na trh v EÚ sú uverejnené tu.

Status niektorých potenciálnych zložiek na použitie do potravín alebo výživových doplnkov si možno overiť vo verejne dostupnom Novel Food katalógu.

Všetky informácie o nových potravinách sú dostupné na internetovej stránke EK.