Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ZA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Žilina a Bytča

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Žilina a Bytča. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Žilinskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ ZA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH.

Dňa 28.03.2024, t.j. štvrtok bude budova RÚVZ Žilina otvorená len do 13:30 hod. z prevádzkových dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality

Späť Svetový deň vody 2024 - dotazník

Prosím, venujte 10 minúť svojho času a odpovedzte nieľko otázok zameraných na Vaše postoje a starostlivosť o domovú studňu.

Vaše odpovede poslúžia pre vytváranie a plánovanie preventívnych opatrení zameraných na zabezpečenie kvality vody z domových studní.

Odkaz na vyplnenie dotazníka - https://forms.office.com/e/bieatjEzPM