Útvary

Na čele úradu je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik SR. Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu.

Regionálny hygienik je štatutárny orgán - generálny tajomník služobného úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Do výlučnej právomoci generálneho tajomníka služobného úradu patrí:

 • určenie vnútornej organizácie úradu vrátane vymedzenia pôsobnosti a úloh organizačných útvarov
 • určenie spôsobu plnenia odborných úloh, použitia rozpočtových prostriedkov
 • uplatňovanie práv úradu zo škôd, spôsob a rozsah vymáhania, nakladanie s pohľadávkami
 • zabezpečovanie úloh úradu pri obrane štátu, civilnej ochrane a pri organizácii a výkone vnútornej kontroly úradu
 • menovanie a odvolanie predstavených, zástupcu generálneho tajomníka služobného úradu, zástupcu predstaveného

Súčasťou úseku je:

 • sekretariát
 • referát kontroly
 • manažér kvality
 • metrológ

Epidemiológia ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných chorôb ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné a chronické ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti.

Odbor epidemiológie  sa organizačne člení na 2 oddelenia:

 • Oddelenie epidemiológie infekčných ochorení
 • Oddelenie prevencie nozokomiálnych nákaz

Činnosť sa realizuje v dvoch úrovniach:

 • na úrovni krajskej vykonávanie nadstavbových činností, posudkov, konzultácií a metodického vedenia,
 • na úrovni okresnej zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z koncepcie odboru, t.j. vykonávanie opatrení na zamedzenie šírenia nákaz v ohniskách vrátane organizácie a kontroly očkovania, výkon štátneho zdravotného dozoru v zdravotníckych zariadeniach na úrovni okresu Žilina a Bytča, metodické vedenie všetkých zdravotníckych pracovníkov v oblasti prevencie infekčných ochorení. Vykonávanie posudkovej činnosti pri zriaďovaní zdravotníckych zariadení, posudzovanie prevádzkových poriadkov ako aj ich zmenách.

Odbor hygieny detí a mládeže je odbor zameraný na preventívnu starostlivosť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Odbor hygieny detí a mládeže sa špecializuje aj na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení. Odbor plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia, zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom:

 • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky,
 • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže,
 • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

V rámci odboru hygieny detí a mládeže je vytvorené Oddelenie hygieny špecializovaných zariadení a vysokoškolských zariadení.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa organizačne člení na 3 oddelenia:

 1. Oddelenie hygieny vôd a fyzikálnych faktorov životného prostredia,
 2. Oddelenie štátneho zdravotného dozoru,
 3. Oddelenie hygieny výstavby a územného plánovania.

 

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa organizačne člení na 2 oddelenia:

 1. oddelenie štátneho zdravotného dozoru a kozmetických výrobkov,
 2. oddelenie úradnej kontroly potravín.

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancov a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  

Odbor hygieny preventívneho pracovného lekárstva sa organizačne člení na 2 oddelenia:

 1. oddelenie hygieny práce,
 2. oddelenie rizikových prác a chorôb z povolania.

 

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (OOFŽP) RÚVZ v Žiline je laboratórne pracovisko, ktoré vykonáva chemické a fyzikálno-chemické skúšanie zložiek životného prostredia (vôd, potravín, ovzdušia, predmetov bežného užívania) a biologického materiálu.

Činnosť, úlohy a pôsobnosť OOFŽP definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V zmysle § 6 a § 11 uvedeného zákona, vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva prostredníctvom chemických laboratórií okrem iného objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie a tiež odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky, monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny, plnia špecializované úlohy (okrem iných odborov) v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok. Cieľom týchto činností je poskytovať terénnym odborom jednotlivých RÚVZ žilinského kraja požadované informácie o objektoch skúmania pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín a pri sledovaní zdravotného stavu obyvateľstva.

Pracovisko má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025 a je držiteľom osvedčenia o akreditácii od roku 2004. Ako akreditované skúšobné laboratórium sa v rámci externej kontroly kvality pravidelne zúčastňuje medzilaboratórnych porovnávacích skúšok organizovaných na národnej a medzinárodnej úrovni.

OOFŽP spolupracuje s ďalšími odbormi RÚVZ pri riešení aktuálnych medziodborových úloh a medzinárodných projektov. Pri oddelení chemických analýz pracuje samostatné NRC pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského biomonitoringu. Špecialisti oddelenia poskytujú metodicko-konzultačnú činnosť pre laboratóriá RÚVZ v SR v problematike chromatografických a spektrofotometrických metód. OOFŽP spolupracuje so zdravotníckymi a vzdelávacími inštitúciami. V špecializovaných oblastiach vykonávajú laboratóriá OOFŽP analýzy pre iné RÚVZ v SR.

Pracovisko poskytuje laboratórne vyšetrenia, terénne odbery ovzdušia a merania aj formou platenej služby na objednávku podľa platného cenníka.

Pracovné činnosti a úseky odboru dokumentačno - právneho RÚVZ:

 • Sekretariát regionálneho hygienika
 • Právne zastupovanie a koordinácia právnych činností
 • Spisová registratúra a archivácia
 • Podateľňa - centrálny príjem podaní a vzoriek

Odbor dokumentačno - právny RÚVZ zabezpečuje cieľové úlohy prostredníctvom pracovných úsekov v troch úrovniach:

 • Na celoslovenskej úrovni oddelenie operatívnych činností RÚVZ participuje na príprave legislatívy na úseku verejného zdravotníctva a na formulovaní programov na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia v SR v pracovných komisiách Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, vrátane odborného spracovania a využívania vlastných databáz knižnično-bibliografických a faktografických informácií spracovaných v celorepublikovej sieti RÚVZ.
 • Odbor dokumentačno - právny RÚVZ na úrovni Žilinského kraja je riešiteľom vymedzeného okruhu nadstavbovej právnej problematiky pri špecializovanom odbornom metodickom vedení a koordinovaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva v kraji pri rozhodovacej činnosti v štátnom zdravotnom dozore, pri posudkovej činnosti, pri priestupkovom konaní, ukladaní sankcií a vymáhaní plnenia povinností stanovených zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pri výkone štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontrole potravín, pri zabezpečovaní centrálneho evidovania, zmluvnej úprave, vyhodnocovaní a využívaní výsledkov laboratórnych expertíznych činností RÚVZ a tiež pri koordinácii postupov s Úradom Žilinského samosprávneho kraja v Žiline na úseku ochrany verejného zdravia.
 • Odbor dokumentačno - právny RÚVZ je v územnom obvode okresov Žilina a Bytča garantom odborného zabezpečovania právnych aspektov výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. Je poverený právnym zastupovaním úradu v sporových veciach pred inými orgánmi štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, pred justičnými a kontrolnými orgánmi. Odbor organizačne zabezpečuje, koordinuje a priamo vykonáva úlohy na úseku vnútorných riadiacich činností RÚVZ, na úseku spisovej služby, dokladovej registratúry, dokumentácie odborných činností úradu.
 • bor je gestorom slobodného prístupu k informáciám o činnosti RÚVZ pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
 • agendu majetkových priznaní
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami
 • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia
 • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly

Odbor ekonomiky a prevádzky sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.