Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ZA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Žilina a Bytča

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Žilina a Bytča. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Žilinskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ ZA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH.

Dňa 28.03.2024, t.j. štvrtok bude budova RÚVZ Žilina otvorená len do 13:30 hod. z prevádzkových dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Žilinskom kraji za 10. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Žilinskom kraji za 10. kalendárny týždeň 2024

V sledovanom období kalendárneho roka bolo hlásených v rámci Žilinského kraja spolu 5 966 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1579,6/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali  pokles chorobnosti  o - 1,06%.
Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Dolný Kubín (- 31,01%), podľa vekových skupín  bol pokles chorobnosti zaznamenaný najmä vo vekovej skupine 60+ ročných (-11,49%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (4823,56/100.000 obyvateľov). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,2% chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal zápal prínosových dutín.   
    Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v sledovanom období  kalendárneho roka hlásené u 604 osôb, t.j. chorobnosť 159,9/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali pokles chorobnosti o - 11,10%. Pokles chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Dolný Kubín (- 52,41%), podľa vekových skupín, najmä vo vekovej skupine 15-19 ročných (- 19,45 %). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (475,00/100 000 obyvateľov).    
 
Hlásna služba: všeobecní lekári pre deti a dorast: 77%,  všeobecní lekári pre dospelých: 44%
Záver:  Celkovo sme zaznamenali v rámci kraja pokles chorobnosti v skupine ARO aj  v skupine CHPO.

Vzostup chorobnosti na ARO v kolektíve:
- MŠ : 2x ( Ružomberok, Martin)
Izolácia vírusu:
10x vírus chrípky typ A (Martin Žilina), typ B: 1x (Žilina), RS vírus: 11x ( Čadca, Martin, Turčianske Teplice, Žilina), parainfluenza: 3x (Martin).

Poznámka: Na základe podkladov z EPIS (epis.epis.sk) jednotlivých RÚVZ Žilinského kraja vypracovala  dňa 13.03.2024 Renáta Kortišová, Dipl.a.h.e. odbor epidemiológie  RÚVZ  so  sídlom  v  Žiline.