Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ZA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Žilina a Bytča

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Žilina a Bytča. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Žilinskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ ZA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Žilinskom kraji za 4. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Žilinskom kraji za 4. kalendárny týždeň 2024

V sledovanom období kalendárneho roka bolo hlásených v rámci Žilinského kraja spolu 9911 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2526,5/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali  vzostup chorobnosti  o + 26,88%.
Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Tvrdošín (+ 37,86%), podľa vekových skupín  bol vzostup chorobnosti zaznamenaný najmä vo vekovej skupine 06-14 ročných (+45,17%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (8081,5/100.000 obyvateľov). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,2 % chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal prínosových dutín.

Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v sledovanom období  kalendárneho roka hlásené u 1500 osôb, t.j. chorobnosť 390,0/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali vzostup chorobnosti o + 41,30%. Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Liptovský Mikuláš (+ 107,77%), podľa vekových skupín, najmä vo vekovej skupine 0-5r. (+ 65,37%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (1485,00/100 000 obyvateľov).    
 
Hlásna služba: všeobecní lekári pre deti a dorast: 75%,  všeobecní lekári pre dospelých: 48%
Záver:  Celkovo sme zaznamenali v rámci kraja vzostup chorobnosti v skupine ARO aj  v skupine CHPO.

Vzostup chorobnosti na ARO v kolektíve:
- MŠ :25x (BY, ČADCA, DK, KNM, LM, MT, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina)
- ZŠ : 10x (ČA, KNM, LM, MT, Ružomberok)
Izolácia vírusu:
23x vírus chrípky typ A (Martin, Žilina, Turčianske Teplice), 2x AH1N1 2009  (Martin), 1x AH3 (Martin) parainfluenza 1x (Martin), 1x vírus chrípky typ B (Čadca).
Poznámka: Na základe podkladov z EPIS (epis.epis.sk) jednotlivých RÚVZ Žilinského kraja vypracovala  dňa 31.01.2024 Renáta Kortišová, Dipl.a.h.e. odbor epidemiológie  RÚVZ  so  sídlom  v  Žiline.