Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ZA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Žilina a Bytča

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Žilina a Bytča. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Žilinskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ ZA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Žilinskom kraji za 3. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Žilinskom kraji za 3. kalendárny týždeň 2024

V sledovanom období kalendárneho roka bolo hlásených v rámci Žilinského kraja spolu 7467 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1991,2/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali  vzostup chorobnosti  o + 11,05%.
Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Bytča (+ 84,12%), podľa vekových skupín  bol vzostup chorobnosti zaznamenaný najmä vo vekovej skupine 0-5 ročných (+35,38%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (5777,8/100.000 obyvateľov). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2,6% chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal zápal pľúc.   
Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v sledovanom období  kalendárneho roka hlásené u 1035 osôb, t.j. chorobnosť 276,0/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali vzostup chorobnosti o + 55,06%. Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Dolný Kubín (+ 275,00%), podľa vekových skupín, najmä vo vekovej skupine 0-5r. (+ 76,77%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (898,00/100 000 obyvateľov).    
 
Hlásna služba: všeobecní lekári pre deti a dorast: 71%,  všeobecní lekári pre dospelých: 46%
Záver:  Celkovo sme zaznamenali v rámci kraja vzostup chorobnosti v skupine ARO aj  v skupine CHPO.

Vzostup chorobnosti na ARO v kolektíve:
- MŠ :3x ( DK1x, LM 1x, Žilina 1x)
- ZŠ : 5x (LM 4x, Ružomberok 1x)  Gynmázium : 1x ( LM)
Izolácia vírusu:
9x vírus chrípky typ A (Žilina, KNM, Čadca), RS vírus: 2x ( Žilina,Čadca).

Poznámka: Na základe podkladov z EPIS (epis.epis.sk) jednotlivých RÚVZ Žilinského kraja vypracovala  dňa 31.01.2024 Renáta Kortišová, Dipl.a.h.e. odbor epidemiológie  RÚVZ  so  sídlom  v  Žiline.