Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (RÚVZ ZA)

má územnú pôsobnosť pre okresy Žilina a Bytča

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Žilina a Bytča. Ako orgán verejného zdravotníctva v krajskom sídle odborne a metodicky vedie a koordinuje činnosť regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Žilinskom kraji a zabezpečuje pre ne laboratórne činnosti a diagnostiku.

RÚVZ ZA je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH.

Dňa 28.03.2024, t.j. štvrtok bude budova RÚVZ Žilina otvorená len do 13:30 hod. z prevádzkových dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v Žilinskom kraji za 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Žilinskom kraji za 12. kalendárny týždeň 2024

V sledovanom období kalendárneho roka bolo hlásených v rámci Žilinského kraja spolu 6 394 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1774,7/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali  vzostup  chorobnosti  o + 9,13%.
Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Dolný Kubín (+ 30,04%), podľa vekových skupín  bol vzostup chorobnosti zaznamenaný najmä vo vekovej skupine 60+ ročných  (+33,80%). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (5278,97/100.000 obyvateľov). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1,8% chorých, najčastejšou komplikáciou bol zápal zápal prínosových dutín.   
    Chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) boli v sledovanom období  kalendárneho roka hlásené u 636 osôb, t.j. chorobnosť 176,5/100 000 obyvateľov. Celkovo sme v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zaznamenali vzostup chorobnosti o + 17,59 %. Vzostup chorobnosti bol zaznamenaný najmä v okrese Žilina (+ 180,26%), podľa vekových skupín, najmä vo vekovej skupine 60+ ročných (+ 42,86 %). Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných (607,00/100 000 obyvateľov).    
 
Hlásna služba: všeobecní lekári pre deti a dorast: 69%,  všeobecní lekári pre dospelých: 44%
Záver:  Celkovo sme zaznamenali v rámci kraja vzostup chorobnosti v skupine ARO aj v skupine CHPO.

Vzostup chorobnosti na ARO v kolektíve:
- MŠ : 4x ( Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš)
- ZŠ: 5x ( Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš)
Izolácia vírusu:
1x vírus chrípky typ A (Martin ), vírus chrípky typ B: 2x ( Žilina), parainfluenza : 4x (Žilina, Martin), RS vírus: 2x (Martin).

Poznámka: Na základe podkladov z EPIS (epis.epis.sk) jednotlivých RÚVZ Žilinského kraja vypracovala  dňa 27.03.2024 Renáta Kortišová, Dipl.a.h.e. odbor epidemiológie  RÚVZ  so  sídlom  v  Žiline.