Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Termíny skúšok na overenie odbornej spôsobilosti za účelom vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa v podmienkach RÚVZ Trnava stanovujú priebežne podľa počtu doručených žiadostí o preskúšanie a vydanie osvedčenia. Skúšky sa konajú minimálne 1 x do mesiaca okrem mesiacov júl a august. Skúšky sa konajú v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava. Žiadateľovi sa po naplnení počtu žiadostí a následnom stanovení termínu zasiela pozvánka na skúšku (podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy v znení neskorších predpisov). Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla sedem dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.

Najbližšie termíny skúšok:

  • Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami s jedovatými látkami a prípravkami (OPPL)
  • Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami (OPPL)

27.11.2023 08:30

 

  • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHDM)

06.11.2023 08:30

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHVaKV)
•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHVaKV)
20.11.2023 08:00 a 10:00

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória (OHŽPaZ)
•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody (OHŽPaZ)
•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách (OHŽPaZ)
•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (OHŽPaZ)

01.12.2023 09:00

 

  • Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami s jedovatými látkami a prípravkami (OPPL)
  • Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami (OPPL)

04.12.2023 08:30

 

  • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHDM)

11.12.2023 08:30

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHVaKV)
•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHVaKV)
12.12.2023 08:30 a 10:00