Termíny skúšok odbornej spôsobilosti

Termíny skúšok na overenie odbornej spôsobilosti za účelom vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa v podmienkach RÚVZ Trnava stanovujú priebežne podľa počtu doručených žiadostí o preskúšanie a vydanie osvedčenia. Skúšky sa konajú minimálne 1 x do mesiaca okrem mesiacov júl a august. Skúšky sa konajú v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava. Žiadateľovi sa po naplnení počtu žiadostí a následnom stanovení termínu zasiela pozvánka na skúšku (podľa § 4 ods. 2 Vyhlášky MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy v znení neskorších predpisov). Pozvánka na skúšku sa doručuje žiadateľovi v elektronickej podobe spravidla sedem dní pred termínom konania skúšky; ak nie je v žiadosti o vykonanie skúšky uvedená e-mailová adresa žiadateľa, pozvánka na skúšku sa doručuje písomne.

Najbližšie termíny skúšok:

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHVaKV)
14.05.2024 o 08:30 a 10:00

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (OPPL)
22.05.2024 o 08:30

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHVaKV)
11.06.2024 o 08:30 a 10:00

 

 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (OHŽPaZ)

17.06.2024 o 9:00

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (OPPL)
19.06.2024 o 08:30

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (OHVaKV)
25.06.2024 o 08:30 a 10:00

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (OPPL)
15.07.2024 o 08:30

 

•    Skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami (OPPL)
19.08.2024 o 08:30

 

 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (OHŽPaZ)

23.09.2024 o 9:00

 

 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória (OHŽPaZ)
 • Skúšky odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (OHŽPaZ)

25.11.2024 o 9:00